Navigace

Obsah

Petice Spalovně jasné ne! bude ukončena

Město Mníšek pod Brdy obdrželo od společnosti UVR oficiální informaci, ve které je majitelem oznámeno, že spalovnu v Mníšku pod Brdy budovat nebude. Scan dokumentu je v tomto odkaze. Tímto město zastavuje sběr podpisů pod petici.

Děkujeme všem, kdo se zasloužili o sběr podpisů.

Děkujeme každému jednotlivému petentovi. Každý podpis a každý podpůrný hlas byl více než užitečným.

Ing.Petr Digrin, Ph.D., starosta

Vlastimil Kožíšek, místostarosta

a petiční výbor

Petice Spalovně jasné NE!  Dobré zprávy, ale pokračujeme

V posledním půl roce uskutečnilo město v případě záměru spalovny i několik jednání s investorem a v tuto chvíli situace vypadá tak, že společnost UVR zastavila přípravné projekční práce a velmi pravděpodobně od tohoto záměru ustoupí. Důvodem je především (ne)návratnost, ekonomika provozu a obtížnost projednání celého záměru s městem i veřejností. Budou Vánoce, tedy i čas na dobré zprávy a tohle je dobrá zpráva pro nás pro všechny.

 


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁMĚRU ÚVR, a.s. POSTAVIT MBÚ

MBÚ – provoz mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů

Záměr společnosti UVR Mníšek pod Brdy a.s. instalovat do prázdné haly areálu linku na třídění a biologické zpracování především směsných komunálních odpadů byl projekční kanceláří zpracován do projektové dokumentace, ke které bylo město požádáno o vydání stanoviska. Vzhledem k tomu, že město věnuje již od počátku uvedenému záměru velkou pozornost, podrobně prostudovalo dokumentaci a k té má řadu připomínek a požadavků. 

 

UVR představil své podnikatelské aktivity a záměr MBÚ přímo ve svém areálu

Vedení společnosti UVR Mníšek pod Brdy a.s. pozvalo představitele města, radní, zastupitele města a zástupce sdružení Zdravý Mníšek na prohlídku celého areálu, prostor, kam má být záměr MBÚ situován, dále pak se uskutečnila prezentace záměru s ukázkou obdobné linky pracující v Rakousku s následnou diskuzí s vedením společnosti.
 

Co znamená MBÚ

Provoz s názvem MBÚ není v žádném případě spalovna nebo jiné zařízení ke spoluspalování odpadů!
 Označení technologie MBÚ představuje počáteční písmena pro mechanicko-biologickou úpravu. Provoz takové technologie zahrnuje soubor strojů a zařízení umožňující mechanickou a biologickou úpravu směsných komunálních odpadů a živnostenských odpadů podobných komunálním. Hlavními stroji takového provozu jsou drtiče, třídič, magnetický separátor, separátor PVC a zařízení na biologickou úpravu biologické složky, která je obsažena v komunálním odpadu.
Provozem MBÚ jsou ze směsného komunálního a živnostenského odpadů získány materiálově využitelné složky ( kovy ), energeticky využitelné složky ( papír, plast, dřevo, PVC ), nevyužitelné složky ( kamení, písek, popel, prach z filtrů ) a produkt biologické úpravy, který bude podle složení využit energeticky spálením nebo jako technický materiál na skládkách.
 

Co se v současné době děje s komunálním odpadem v UVR

Společnost UVR Mníšek pod Brdy a.s. provozuje na základě povolení Krajského úřadu Středočeského kraje, v bývalé drtírně rud, překladiště komunálního odpadu, do kterého naváží firmy Komwag, Rumpold a řada dalších odpadářských firem směsný komunální odpad z Mníšku pod Brdy, Čisovic, Kytína a dalších obcí regionu popelářskými vozy známé z ulic našeho města. Ty svůj náklad vyloží na plochu překladiště, pomocí nakladače je odpad následně přemístěn do velkoobjemových vozů a odvezen na příslušnou skládku. Kapacita překladiště dosahuje v současné době již hodnoty 20 tisíc tun odpadu ročně.
 

Dopravní zatížení provozem překladiště komunálních odpadů

Navážení komunálního odpadu do překladiště UVR se uskutečňuje v největší míře popelářskými vozy s hmotností svého nákladu v rozmezí 6 – 8 tun; v podstatně menší míře je odpad dopravován s menší hmotností. Odvoz komunálního odpadu se podle sdělení UVR děje pomocí velkokapacitní soupravy s nákladem 11 t + 11 t, to je celkem 22 tun při jednom odvozu.
Při současném množství navážených komunálních odpadů do překladiště ve výši 20 tisíc tun ročně projíždí branou areálu UVR 14 nákladních vozů denně. Následný odvoz odpadu ve zkapacitněných vozech zajišťují 4 vozy denně. Z toho plyne, že navážení a vývoz komunálního odpadu z překladiště UVR je denně provozován 18 nákladními vozy.
 

Jak ovlivní dopravu provoz MBÚ?

Celková kapacita provozu MBÚ byla stanovena na 40 tisíc tun zpracovávaného odpadu, přičemž množství směsného komunálního odpadu má činit 33 tisíc tun a 7 tisíc tun pak představuje vytříděný živnostenský a průmyslový odpad, který bude pro energetické využití pouze drcen a tříděn. Počet vozů, zabezpečující denní dovoz odpadů byl podle hmotnosti odpadů na vozech stanoven v počtu 25 nákladních vozů. Odvoz vytříděných spalitelných odpadů např. do cementárny se uskuteční velkokapacitními vozy a jejich počet by denně neměl překročit 5 vozů. Stejně tak by 5 vozy denně byl odvážen nevyužitelný odpad shromažďovávaný v kontejnerech na skládku. Celkový počet nákladních vozů zabezpečujících provoz MBÚ by neměl překročit 35 vozů denně.
Vzhledem k tomu, že produkce směsného komunálního odpadu je z dopravně dostupného regionu již do překladiště UVR dovážena, vyvolá navážení dalšího množství komunálních odpadů z větších vzdáleností budování místních překladišť, z nichž bude odpad odvážen velkokapacitními vozy a tím počet vozů navážejících odpad se bude snižovat
 

Další informace nejen o MBÚ

S ohledem na skutečnost, že množství komunálního odpadu produkovaného občany rok od roku roste, stávající skládky mají omezenou kapacitu a zřizování nových skládek se již nepovoluje, musí vedení obcí začít řešit budoucí problém „ kam s ním“. Nové informace budeme i nadále zveřejňovat v této speciální sekci.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta
ve spolupráci s Ing. Josefem Píchou, poradcem a expertem na odpadové hospodářství

 

 Vložení dotazu/připomínky do diskuse k tématu "spalovna" a MBÚ 

  

Vložil: paní Pechouškova
Dobrý den, nezlobte se , ale proces EIA na tzv. energetickou centrálu stále probíhá, a vzhledem k tomu, že se nikdo nezabývá dopady záměru MBÚ opravdu z odborného pohledu a nejisté je i nakládání s vytříděným odpadem a nedotříditelným zbytkem, připadá mi vaše diskuze o " spalovně jasné ne" jako virtuální realita. 
Jakým způsobem je zabezpečeno následné zpracování a odvoz vytříděného odpadu, zbytků a v neposlední řadě i nakládání s nebezpečným odpadem v areálu ÚVR? Jaké bude mít město a okolní obce nástroje, aby zamezilo případným dopadům pramenícím ze známé technologické nekázně firem pana Krafta? Co bude město a jeho opovědní zástupci dělat v případě ekologické havarie? Prosím o fundovanou odpověď .
Děkuji Pechoušková
Dobrý den,
1. UVR předložil oznámení v dokumentaci svého záměru „ Rekonstrukce kotelny na energetické centrum“ (spalovna) a Krajský úřad Středočeského kraje v rámci již ukončeného zjišťovacího řízení rozhodl, že investor musí zpracovat mnohem obsáhlejší dokumentaci, která bude projednána v dalším stupni projednávání a to ve smyslu zákona 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato obsáhlá dokumentace již není zpracovávána a investor (UVR) ji předkládat nebude.
2. Záměrem MBÚ Mníšek pod Brdy a jeho dopady se z odborného hlediska v letech 2009 a 2010 zabývala celá řada správních orgánů a odborných institucí, včetně některých neziskových ekologických iniciativ a města. Projekt prošel zjišťovacím řízením s jasnými závěry. Problematika odbytu vytříděného odpadu byla jednou ze základních podmínek města a podmínkou pro přidělení dotace projektu ze strany ministerstva (SFŹP). MBÚ nemá nedotříditelné zbytky.
3. Diskuse a petice "spalovně jasné NE" je zaměřena proti jinému záměru a tím je záměr "spalovny" komunálních odpadů. Zde petice, kterou podepsalo přes 5 tisíc lidí, splnila svůj účel. Tento projekt se zcela zastavil a dnes nemá prakticky žádnou šanci na úspěch.
4. Palivo bude prodáváno do cementáren Čížkovice a Radotín. Nakládání s nebezpečným odpadem není předmětem projektu MBÚ. Musí být řešeno samostatně.
5. Město Mníšek pod Brdy může do areálu vstupovat nebo vjíždět v nezbytně nutném rozsahu, požadovat potřebné doklady, údaje, písemné nebo ústní vysvětlení týkající se předmetu kontroly, může odebírat vzorky a pořizovat fotodokumentaci. Nad rámec má město přímý přístup do areálu bez nahlášení. V případě ekologické havárie se postupuje podle havarijního plánu, který se teprve bude zpracovávat. Zabezpečení MBÚ je značně nadstandardní, především v oblasti PO.
 
Miloš Navrátil, Vlastimil Kožíšek s přispění Ing. Píchy a dalších konzultantů
Vložil: Jan Vobořil, Rymáně
Dobrý den, jsou nějaké nové, aktuální informace jak to s projektem spalovny (pardon, energetického centra) vypadá ? Podezřelé ticho nevěstí nic dobrého. Díky za případné info.
Dobrý den, v tuto chvíli nemáme žádné skutečně ověřené informace k tomuto tématu.
Poslední informací je rozhodnutí KÚ o posuzování projektu v rámci procesu EIA. Nová projektová dokumentace k projednávání v rámci tohoto projektu zatím předložena nebyla. Víme sice, že někteří odborníci v oblasti odpadů byly osloveni s žádostí o zpracování takovéto dokumentace, bližší informace ale nemáme. Pokud se něco hodnověrného objeví, najdete to v sekci spalovna na internetových stránkách města. S pozdravem P. Digrin
Vložil:
Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, na jakém odkazu je možné "podepsat" petici elektronicky? Dle letáku na stránkách města, tam jsem ji však nenalezl, myslím, že by nebylo od věci odkaz dát už na úvodní stránku mnisek.cz, čímž by se myslím zásadně zvýšil počet podpisů a zároveň se snížila náročnost zpracování papírových letáků s podpisy.
S pozdravem
Dipl.Bw. Štěpán Hálek
Čisovice
Dobrý den, pane Hálku,e-petice je k dispozici na serveru www.petice.net. http://www.petice.net/spalovne-v-mnisku-pod-brdy-jasne-ne
Bude zveřejněna a k dispozici ještě na serveru ekologických sdružení, ale tam ještě probíhá schvalovací proces.Děkujeme za Váš zájem a dotaz.
Mnoho dobrého,
 Miloš Navrátil
Vložil: bez podpisu
Můžete mi prosím odpovědět na otázku proč  ohlupujete  prostý lid peticí "Ne spalovně odpadů", když společnost UVR v lednu 2012 již  obdržela dotaci z fondů EU na uskutečnění tohoto záměru (viz  www.uvr.cz - odkaz  novinky) ?  Žádost o dotaci prošla rozsáhlým schvalovacím postupem..... Na stránkách  UVR lze vidět, jak vznešeně může znít název spalovny odpadů: "Ekologické centrum" !!!! Prachy vládnou tímto světem, ne střízlivý selský rozum a právo lidí na zdravé životní prostředí - to jsou jen pusté řeči a gesta pro prostý, chudý a tudíž  BEZMOCNÝ lid. Sláva vítězům - těm tedy hlavně peníze (zde konkrétně z provozu skládky)  - a čest poraženým - těm znečištěnej vzduch a daně a poplatky (mj. také k přispění do rozpočtu na zlepšení životního prostředí).....a tak nezbývá než popřát všem mazaným činovníkům společnosti UVR ať si ty penizky pěkně ve zdraví užijou.....

Dobrý den, odpověď je jednoduchá. Jde o záměnu. Záměr, o kterém hovoříte a je na internetových stránkách společnosti, není záměrem na výstavbu spalovny. Jedná se totiž o takzvané MBÚ - třídičku odpadů, na kterou UVR dostal dotaci a která se bude realizovat. Spalovna (rekonstrukce kotelny) je něco zcala jiného a podpis petice, která je určena pro budoucí projednávání záměru výstavby spalovny, má značný význam.   

Vlastimil Kožíšek

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se v Mníšku pod Brdy šíří nepřesné informace o výstavbě nové spalovny v oblasti UVR Mníšek pod Brdy, které uvádějí, že městský úřad nepostupuje dostatečným způsobem, rozhodlo se město a městský úřad vydat stručné oznámení tak, aby se předešlo možný spekulacím a byť i nechtěným nepřesnostem. Současně na tomto místě bude zveřejňován a popsán stav projednávání záměru.
Vznikla petiční iniciativa: 
Spalovně v Mníšku pod Brdy jasné NE
e-Petice k dispozici také na serveru Petice.net
Petice je k dispozici v Albertu, na Městském úřadu, v knihovně, v kulturním středisku, ve Vinotéce na náměstí, v restauraci U Benáků. O dalších místech, kde bude možné petici podepsat, vás budeme informovat průběžně.
Text prohlášení občanům města: 
Proč řeklo město spalovně jasné NE už v prosinci loňského roku?
Vyjádření Ing. Píchy k tématu budoucího projednávání záměru výstavby spalovny
Vyjádření města k oznámení - rekonstrukce uhelné kotelny na energetickou centrálu
Závěry zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje
Součástí jednotlivých prohlášení je i zjednodušený průvodce zákonem č. 100/2001 Sb. (proces EIA), podle kterého bude celý záměr posuzován. Každé sdružení nebo občan se bude moci v rámci procesu EIA k záměru vyjádřit a krátký legislativní průvodce může být dobrým pomocníkem.
Legislativní průvodce procesem EIA - ve formátu pdf
Existuje pouze zákonný postup, jak celý záměr uvést v život a tím je posuzovací a zjišťovací proces EIA. Krajský úřad rozhodl správně a dal za pravdu připomínkám města a dalších orgánů, které je vyjádřili. Společnost UVR Mníšek pod Brdy, stejně jako i jiná společnost, má právo na to, podat si žádost o posouzení svého záměru, bez ohledu na jeho vhodnost, nesmyslnost či nevhodnost. Krajský úřad pak rozhoduje o tom, zda se bude posuzovat podle zákona 100/2001 Sb. v plném rozsahu nebo ve zkrácené formě. Každý záměr, který žadatel podá (v tomto případě UVR Mníšek pod Brdy) musí být posouzen a bude o něm rozhodnuto. Posuzování může být pouze jednoduší, bez veřejnosti, nebo složitější. V našem případě bude posuzováno ve složitějším a otevřeném procesu.

 

AKTUÁLNÍ STAV PROJEDNÁVÁNÍ ZÁMĚRU BUDOUCÍ VÝSTAVBY - "REKONSTRUKCE UHELNÉ KOTELNY NA ENERGETICKÉ CENTRUM"

Ke konci roku 2011, konkrétně 23.12.2011, obdrželo město Mníšek pod Brdy, jako dotčený samosprávný celek, od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, žádost o sdělení stanoviska města k záměru nazvaném „Rekonstrukce uhelné kotelny na energetické centrum“ předloženou společností UVR Mníšek pod Brdy a.s. Současně Krajský úřad vyzval město ke zveřejnění oznámení o záměru na úřední desce města (od 22.12.2011 po dobu zákonem stanovených 15 dnů) tak, aby každý občan mohl sdělit krajskému úřadu své případné námitky nebo připomínky.

 
Město Mníšek pod Brdy po prostudování podkladů k oznámení se zavádějícím názvem záměru společnosti UVR Mníšek a.s. nechalo zpracovat poměrně obsáhlé stanovisko, které začátkem ledna zaslalo Krajskému úřadu. Dne 18.1.2012 toto stanovisko města projednala Rada města.
 
Následně Krajský úřad rozhodl, že předložený záměr, s ohledem na povahu a rozměr záměru, obsahu obdržených vyjádření k oznámení, charakteru možných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí, bude nadále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v celém rozsahu (tedy zjišťovací řízení v úplném rozsahu – velká EIA).
 
UVR Mníšek pod Brdy je proto povinen zpracovat EIA dokumentaci pro posouzení celého záměru a tu předložit k posouzení.  
 
K dnešnímu dni UVR Mníšek pod Brdy žádnou dokumentaci pro posouzení nepředložil. Není tedy zatím co posuzovat. Až bude předložena dokumentace k posouzení, najdete ji na těchto stránkách včetně všech zpracovaných dokumentů, které město nebo mikroregion mníšecké k tomuto tématu připraví.
 
Ing. Josef Pícha - expert pro oblast odpadového hospodářství
Ing. Petr Digrin, Ph.D. - starosta města Mníšek pod Brdy
Zuzana Kuthanová - předsedkyně Mikroregionu Mníšecko, starostka obce Čísovice
Hana Navrátilová - místopředsedkyně Mikroregionu Mníšecko, starostka obce Líšnice