Navigace

Obsah

PROJEKT REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V ROCE 2012

 
 
Hlavní údaje o projektu:
 
1.rekonstrukce a zkvalitnění ploch náměstí
2.rekonstrukce špatné kanalizace 
3.doplnění náměstí o architektonické prvky a pítko
4.zajištění organizovaného parkování a organizované tržnice
 
Celkové náklady projektu jsou 10,5 milionu korun z toho:
8,5 milionu hradí EU a 2 miliony město.  
 

Postup rekonstrukce v roce 2012

 
V letošním roce bude dokončena rekonstrukce náměstí F.X. Svobody a to v části parkoviště kolem Alberta a dalších obchodů. Jak to zde bude vypadat ? Na obrázcích můžete srovnat náměstí před a po rekonstrukci. Fotografie a obrázek jsou pohledem na náměstí od přechodu u velké hospody. Poslední obrázek představuje celkový půdorys a předběžné dopravní značení.
Náměstí bude rozděleno na pěší zónu a prostor pro parkování. Obě části oddělí patníky a nové veřejné osvětlení.
Stavba bude prováděna postupně ve čtyřech etapách. Vždy ta část náměstí, kde bude probíhat rekonstrukce, bude pro auta uzavřena.
 
1. etapa – realizace parkoviště v horní části náměstí od fary až k přechodu k Albertu. Stavba nového přechodu pro chodce.
2. etapa – realizace parkoviště v dolní části náměstí od přechodu k Albertu až k výjezdu z náměstí. Po dokončení bude parkoviště otevřeno a pro auta se uzavře budoucí pěší zóna.
3. etapa – postupná realizace pěší zóny. Provoz obchodů nebude přerušen. 
4. etapa – uzavření horního vjezdu do náměstí na dva až tři dny a dokončení rekonstrukce dlažeb. Vjezd do náměstí zajištěn zespodu.
 
Stavba bude ukončena na přelomu května a června. V červnu budou prováděny dokončovací práce bez dopravních omezení. 
 
Původní řešení náměstí
 
Nový vzhled, nové řešení náměstí
 
Předběžné dopravní značení a rozvržení ploch
 
 

Podrobnější popis projektu

 
Rekonstrukce části náměstí, která dnes slouží jako parkoviště, má za cíl řešit především tyto problémy:
  • Opravit dešťovou a splaškovou kanalizaci, která je v některých částech náměstí ve velmi špatném stavu.
  • Vyřešit rozumné odvodnění náměstí.
  • Získat kvalitnější veřejné plochy bez asfaltů a rozbitých chodníků.
  • Nahradit přestárlou kaštanovou alej novými stromy ve stejném rozsahu jako dříve.
  • Umožnit současným i budoucím podnikatelům na náměstí, realizovat před svými obchůdky předzahrádky.
  • Zajistit rozumné parkování a mít možnost kultivovat provoz tržnice pod kostelem
  • Jednoznačně rozdělit prostor pro chodce a auta a zvýšit bezpečnost provozu

 

Při přípravných projekčních pracech a při vlastní realizaci se podařilo uzpůsobit některá řešení tak, aby lépe vyhovovaly budoucímu provozu na náměstí.

Parkování a placení za parkování: z původně navrhovaných 35-38 míst se náměstí rozroste na kapacitu 47 míst. To je vyšší kapacita o 5 míst, něž mělo původní náměstí před rekonstrukcí. Dosáhlo se toho napřímením šikmých parkovacích míst. Vyšší kapacita není na úkor velikosti míst pro parkování. Ty jsou naopak větší než byly. Nová parkovací stání mají rozměr 2,5x5m, ty větší pak 3x5m (5 míst v dolní části náměstí). To je o 0,5m delší místo než dnes a o 20cm širší než dnes. O způsobu výběru parkovného zatím není rozhodnuto. V návrhu jsou čtyři varianty:

1. parkování jako dnes za pět korun (automaty)
2. parkování jako na Dobříši za  pět korun na hodinu (Citymeter)
3. parkování s vjezdovou a výjezdovou bránou (jako v Tescu)
4. parkování pouze s vjezdovou bránou
 
 

Kaštanová alej: vzhledem k tomu, že před deseti lety byly v kaštanové aleji vysazeny tři nové a pěkné kaštany (za pana starosty Jiroty), byla nová alej přizpůsobena těmto stromům. Tyto tři stromy jsou klasické kaštany, latinsky Aesculus hippocastanum.

Alej blíže ke kostelu byla doplněna obdobnými kaštany (tři nové v dolní části) a bude ještě doplněna dalšími dvěma v horní části (náhrada za starší uhynulé a špatné). Nové kaštany jsou podobného vzrůstu jako stávající, ale v kultivaru Baumannii, který je vzhledově velmi podobný, ale odolnější.  

Nová alej podél parkoviště je také kaštanová, ale ze zcela odlišného kultivaru. Ten se jmenuje Aesculus hippocastanum ´Pyramidalis´. Tento strom je menšího vzrůstu a jeho větve se zvedají pod úhlem 45°. Kultivar byl zahradníky vybrán právě pro kuželovitou korunu a menší vzrůst.

Nová alej podél parkovacích míst bude v tomto místě vysoká cca 10m a  široká 6m. Za dvacet let by se stromy měli lehce dotýkat větvemi. Druhá alej u kostela bude v této lokalitě vysoká cca 15 až 16m. Větve stromů zastíní chodník pře sluníčkem, ale nebudou výrazně bránit světlu pouličních lamp.  Rozdíl ve výšce obou alejí bude cca 6m, kostelní alej bude mohutnější a hlavní, nová alej bude doplňková a o něco menší.  Výškově bude náměstí odstupňováno zleva doprava - Albert a menší domy ve frontě na náměstí cca 6-10m, menší alej cca 10m, větší alej 15m, kostel. 

Vodní prvek: oproti návrhu byl vodní prvek na pod kostelem zakomponován do záhonu společně se sakurou, kterou nám bylo líto kácet. Vodní prvek bude kamenný sloupek z hrubé žuly, vysoký asi 120cm, s výtryskem skalecké vody do nádrže a s přepadem. Bude to stejná voda, jako vytéká na Skaleckém náměstí v altánu.

Náhled na situaci náměstí.

Situace a řešení náměstí

 

 

Část projektu pro EU
 
Popis stávajícího řešení
 
Dnešní centrum města vychází z historických souvislostí a původního osídlení brdské stráně pod Skalkou. Barokní charakter a urbanismus centra je dodnes patrný. Proto také bylo v roce 1994 vyhlášeno městské jádro a spojení mezi centrem a klášterním areálem Skalka městskou památkovou zónou.
Klíčovým prvkem centra je kaštanová osová alej a kostel sv. Václava. Náměstí není typickým pravidelným prostorem, ale skládá se z několika nesourodých celků.
Původně centrum vzniklo z hlavní tržní cesty, při které se nacházela fronta měšťanských domů a centrální kostel. Na okraji pak stál poplužní dvůr, později panský se zámkem a parkem.
Dnešní podoba je poznamenaná celou řadou zásahů z předchozích několika desítek let. Tyto změny z náměstí učinili poměrně nesourodý celek, složený z několika urbanisticky oddělených částí. Potřeba města v určité době vytvořila z hlavní třídy parkoviště pro samoobsluhu a zbytek plochy pokryla parková úprava.
 
Návrh regenerace
 
Současná plocha náměstí se skládá přibližně ze čtyř částí – ploch, které jsou navzájem ne zcela propojitelné.
První plochou je hlavní průjezdná komunikace s parkovištěm. Ještě v polovině devatenáctého století tato plocha sloužila jako hlavní náměstí s trhem.
Druhou plochou, historicky prokazatelnou, je kaštanová alej jenž vede souběžně s hlavní průjezdní plochou a tuto odděluje od zbytku náměstí, či spíše od zbývající ploch.
Třetí plochou je park obklopující kostel sv. Václava.
Čtvrtou a poslední plochou je asfaltová komunikace protínající všechny plochy. Dnes slouží jako tržnice a navazuje na prostor za autobusovou zastávkou. S tímto prostorem úzce souvisí, ale není s ním komunikačně spojená.
 
Náměstí jako celek dnes postrádá jednu z nejdůležitějších funkcí. Touto je funkce shromažďovací. Jedinou možností, jak centrum města využít při společenských akcích, kde se shromažďuje větší množství občanů, je uzavírka části parkoviště. Tato dopravní uzávěra však vyvolává další druhotné problémy (dopravní, zásobovací, nespokojenost občanů s přístupem k prodejně potravin autem atd.).
Další funkcí kterou dnes centrum města neplní je podpora drobnému podnikání ve službách a podpora rozvoje drobných obchodů. Náměstí v Mníšku pod Brdy za poslední desetiletí degradovalo na pouhé parkoviště pro prodejnu potravin a není místem, kde by občané Mníšku pod Brdy trávili svůj volný čas na procházkách a při relaxaci. Ani turisté toto místo nevyhledávají pro příležitostné posezení při kávě nebo na dobrém obědě.
 
Cílem návrhu tedy je vrátit centru města jeho původní shromažďovací funkci, zachovat a vyzdvihnout památkovou hodnotu urbanismu tohoto prostoru a přilákat do tohoto přirozeného výchozího turistického bodu návštěvníky města.
 
Hlavní koncept návrhu regenerace
 
Celý projekt je rozdělen do několika kroků a řeší přibližně dvě třetiny plochy současného náměstí. Zbývající část by měla být řešena v navazujícím projektu obnovy předzámeckého prostoru a půjde zde čistě o projekt cestovního ruchu ( vybudování informačního centra a městského muzea, malé zoo pro děti, parkové úpravy a navazujících komunikací ).
 
Krok 1: prvním krokem je přeřešení plochy 1 – prostoru hlavní průjezdní komunikace, dnešního parkoviště. Po úpravách řešení zde dojde k snížení počtu parkovacích míst ze současných 42 na přibližně 35 - 38. Část parkovacích míst bude řešena formou podélného stání při pěší zóně (tyto auta budou moci využívat velmi pohodlného nakládání a vykládání zboží ). Zbývající parkovací místa budou nahrazena na ploše před MÚ. Zde dojde k nárůstu míst ze současných 6 na 12 - 15 míst. Plocha bude řešena jako pěší zona s dopravou pro zásobování. Dle projektu pak doplněna vhodným nasvícením, městským mobiliářem a zelení. Nevhodné živicové chodníky budou předlážděny a výškově upraveny pro bezbariérový přístup. Parkování v centru bude zajišťováno především pro rezidenty a návštěvníky obchodů na náměstí. Změní se i forma placení parkovného a jeho výše tak, aby byli zvýhodněni návštěvníci jednotlivých obchodů.
 
Krok 2: druhým krokem je regenerace stávající historické kaštanové aleje. Jedná se zde o velmi významný urbanistický prvek a přirozené oddělení pěší zony od shromažďovací části centra města. Projekt zvyšuje kvalitu aleje především v kvalitě provedení povrchů a zeleně.
 
Krok 3: třetím krokem je zásadní změna povrchů čtvrté plochy – živicové příčné komunikace a prostoru za zastávkou. Tato část náměstí po vyrovnání zůstává v zelené ploše a je zde vytvořeno stupňovité sezení doplněné drobným vodním prvkem s pítkem. Autobusová zastávka bude architektonicky řešena a spojí se s budovou trafiky dřevěnou konstrukcí zastřešení. V ploše bude využito především zatravnění a kamenné články obrub stupňů a doplňkové dlažby
 
V upraveném řešení náměstí je do projektu zahrnuta i plocha kolem sochy F.X. Svobody (nové cesty pro nový přechod na chodník u budoucí sochy Jana Nepomuckého).