Obsah

Volené orgány města

Město plní úkoly patřící do samosprávy města (samostatná působnost) v rozsahu stanoveném zákony a v souladu s potřebami města. Dále je  zákony městu svěřen i výkon státní správy (přenesená působnost). Území je města správním obvodem a orgány města jsou tudíž povinny zabezpečovat úkoly v přenesené působnosti.  Vznik, zánik a základní pravidla upravuje zákon č. 128/2000 Sb., "O obecním zřízení"

Při výkonu samostatné působnosti se město řídí
- při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
- v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Při výkonu přenesené působnosti se město řídí

- při vydávání nařízení města a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Město je spravováno svým zastupitelstvem. Dalšími orgány města jsou starosta, místostarostovérada města a městský úřad.

Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města; ve věcech patřících do přenesené působnosti , jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon. Jednání zastupitelstva se řídí platným jednacím řádem.
Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví- li tak zákon. Jednání rady města se řídí platným jednacím řádem.