Navigace

Obsah

Městská policie


Městská policie Mníšek pod Brdy byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města o zřízení městské policie, OZV č.5/2003.
 

Adresa služebny:

Městská policie Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56 
252 10 Mníšek pod Brdy

Stálá služba nebo pohotovost - tel: 737 274 227

Další kontaktní údaje:
pevná linka: 318 541 938
mobil: 737 274 227
e-mail: mestska.policie@mnisek.cz

 

vedoucí strážník MP:                                                     Bc. Petr Smorádek, DiS. 

zástupce vedoucího strážníka strážník MP:                  Petr Vlasák 

strážník MP :                                                                  Filip Starý, DiS.

strážník MP:                                                                   Milan Studnička

strážník MP:                                                                   Oskar Mayer, DiS.

strážník MP:                                                                   Tomáš Váňa  

 

Kamerový systém


V roce 2007 město Mníšek pod Brdy, z důvodů zvýšení bezpečnosti občanů ve městě, rozhodlo o jeho postupné instalaci.

--------------------------------------------------------------------------------

Zákon o městské policii:

§ 1 ( zák. 553/1991 Sb. O obecní policii )
(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou OZV č. 5/2003.
(2) Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce 2) a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.
(3) Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen "strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
(4) Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky (dále jen "policie").
(5) Úkoly obecní policie podle tohoto zákona plní v obcích, které jsou městy 3) nebo statutárními městy, 4) a v hlavním městě Praze městská policie.
(6) Obecní policie může na základě veřejnoprávní smlouvy (§ 3a) vykonávat úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy.
§ 2
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
c) přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.