Navigace

Obsah

PLÁNOVÁNÍ, VYHODNOCENÍ, KALKULACE

Město Mníšek pod Brdy se komplexně odpadovým hospodářstvím začalo zabývat v roce 2007 a první závěry vznikly v letech 2008 a 2009. Mezi hlavní důvody, proč právě odpadovému hospodářství se věnovala zvýšená pozornost patří především: 

 

 • stále vzrůstající náklady města na likvidaci komunálních odpadů
 • špatně nastavený systém svozu a likvidace odpadů, který nemotivoval k třídění, generoval neplatiče a finanční zátěž (poplatky za popelnice) přenášel pouze na trvale hlášené občany
 • ukončení provozu skládek v nejbližším okolí našeho města (Řevnice) a blízká perspektiva, že veškeré skládky v dostupné vzdálenosti budou omezené nebo se uzavřou (Ďáblice, Jílové) 
 • navrhované změny zákona o poplatcích a odpadech (změny zákona zvýší finanční náročnost na likvidaci veškerých druhů odpadů)
 • dramatická závislost města na soukromých společnostech, které odpad sváží nebo likvidují
 
Po provedení analýzy celého systému nakládání s odpady ve městě, byla navržena následující sada opatření, která jsou vzájemně provázána do jednotného systému. 
 
 

ANALÝZA

Mezi hlavní slabé stránky patřily tyto okruhy problémů:

 • vysoká produkce směsného komunálního odpadu na jednotlivce
 • nízká míra třídění základních komodit (plasty, papír, sklo)
 • nízká míra zapojení obyvatel do systému svozu (málo poplatníků)
 • velké množství obyvatel mimo systém (černé skládkování) 
 • nezapojení podnikatelů do jednotného systému svozu a likvidace
 • vysoká míra závislosti obce na soukromých subjektech bez možnosti ovlivnit koncové ceny
 • špatná technická infrastruktura obce v oblasti odpadového hospodářství

 

Mezi příležitosti naopak patřila:

 • možnost výběru nového dodavatele služeb pro svoz
 • získání prostorů v majetku obce pro nezbytné technické zajištění svozu a likvidace odpadu
 • ochota problematiku řešit

NÁVRH

V letech 2008 až 2009 byl postupně navržen systém, jehož hlavním úkolem bylo postupně vyřešit všechna problematická místa. Byly zpracovány některé důležité analytické podklady, kdy mezi nejdůležitější patřila:

 • podrobná analýza počtu skutečně žijících obyvatel na území města
 • legislativní rozbor možností města jak řešit svoz, likvidaci a financování odpadového hosp.
 • modelový odhad nákladů a příjmů při změnách systému svozu
 • odhad budoucích nákladů města na likvidaci a svoz odpadů
 • odhad budoucích finančních dopadů při změnách legislativy 
 • rozbor technické infrastruktury města pro odpadové hosp.
 • rozbor struktury a druhů odpadů města, úroveň třídění (k dispozici zde)

 

Na tyto podklady navazovala kalkulace nákladů na jednotlivé služby při změnách systému svozu.
(k dipozici ke stažení zde).

Podkladové materiály jsou sumarizovány do návrhu změny sytému (legislativa-anylýza-návrh) a dalších návrhových opatření

Stručně se návrh skládá z následujících tezí a opatření: 

 • Hlavním úkolem je změnit stávající systém svozu tak, aby byl více motivační, zapojil větší okruh obyvatel a lépe rozděloval náklady na jednotlivé občany - řešení viz. předchozí odstavec, legislativa-analyza-navrh.
 • Snížit množství směsného komunálního odpadu, který je nutné odvážet a likvidovat
  • návrh na opatření:
   • zlepšit třídění rozmístěním většího množství kontejnerů
   • zavést skryté bonusy třídění směsného odpadu (změna systému, při třídění možnost snížení objemu svozové nádoby ....) 
   • postupně zavést svoz bioodpadu a vlastní likvidaci
   • zavést další motivační prostředky pro zlepšení třídění (akce, propagace,soutěže ...)
 • Snížit nákladovost na dopravu a likvidaci 1 tuny odpadu (směsný, tříděný, bio)
  • návrh na opatření:
   • rekonstuovat sběrný dvůr, aby byl schopen poskytovat plnohodnotný servis
   • zřídit na sběr. dvoře výkupnu kovů
   • iniciovat vznik překládací stanice odpadů pro snížení jednotkových dopravních nákladů při odvozu vytříděného i směsného odpadu
   • zřídit v katastru města regionální kompostárnu pro zajištění možnosti likvidace bioodpadu při zachování režijních nákladů a minimalizace nákladů dopravních
   • využít možnosti realizace MBÚ pro zajištění dalšího snižování množství odváženého směsného komunálního odpadu (snižování jednotkových nákladů na likvidaci a odvoz směsného odpadu)

Průběžná vyhodnocení systému svozu směsných i tříděných odpadů:

Úroveň třídění našeho města je možno kvartálně sledovat zde.

Vyhodnocení provozu systému svozu a likvidace odpadů za rok 2012 (ke stažení)