Navigace

Obsah

Stránka

Archiv

Informace k ohlašovací povinnosti pro původce odpadů


Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, pokud produkují odpady ( původce odpadů ), jsou povinny vést, ve smyslu vyhlášky č. 383/2001 Sb., průběžnou evidenci o odpadech spolu se způsoby nakládání v každé jejich samostatné provozovně a pro každý druh odpadu.

V případě, že v daném kalendářním roce překročí u původce odpadů limitní množství celkové produkce a nakládání s odpady ( součet množství odpadů za všechny jeho provozovny ), dané zákonem o odpadech ( § 39 zákona ), vzniká původci odpadů ohlašovací povinnost. Ta nastane tehdy, když celkové roční množství odpadu, u odpadů z kategorie nebezpečné ( např. ředidla, odpadní oleje, barvy, odpady s obsahem asbestu, odpady obsahující nebezpečné látky aj. ), přesáhne 100 kg nebo u odpadů z kategorie ostatní ( např. papír, plasty, sklo, stavební odpady, zemina s kamením, komunální odpady aj.) 100 tun. Pak je povinen zpracovat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., obsahující pravdivé, úplné hlášení o druzích, množství a způsobech nakládání s nimi.

Následně prostřednictvím integrovaného systému pro plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ( ISPOP ) odešle zpracované hlášení v termínu do 15.února příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou pravomocí a to podle místa provozovny.


, 22. 1. 2019 Zobrazit méně
Archiv

Stránka