Navigace

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 ze dne 23.10.2019

zápis ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 7 ze dne 23. 10. 2019

 

Přítomni: Dana Dalešická, Magdalena Davis, Markéta Nováková, Miroslav Vilimovský, Šárka Slavíková Klímová, Radko Sáblík, Stanislav Jirota, Luboš Kožíšek, Vlastimil Kožíšek, Martina Pochmanová, Daniela Páterová,  Petr Digrin, Milan Kotouč, Marie Šretrová

 

Omluveni: Hana Kotoučová (omluvena)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 19:40 hodin starostkou města Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D.

 

Předsedající schůze konstatovala, že přítomno je 14 členů zastupitelstva. Z dnešního jednání se omluvila paní Kotoučová.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhla pro ověření zápisu pány Luboše a Vlastimila Kožíškovi
a návrhovou komisi ve složení Šárka Slavíková Klímová a Milan Kotouč.

Zapisovatelkou navrhla předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Technická poznámka – protože jednání zastupitelstva se koná po veřejném představení upravené studie nového prostranství s budovou nového městského úřadu, zůstává k dispozici
i nadále otevřený počítač pro virtuální realitu. Občané ho mohou kdykoliv během jednání použít s pomocí studentů SPŠ, kteří jim s prohlídkou poradí.

 

Usnesení č. 1/7/2019

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Luboše Kožíška a pana Vlastimila Kožíška.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

Usnesení č. 1a/7/2019

Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení Šárka Slavíková Klímová a Milan Kotouč.

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

2) Schválení programu

Paní starostka seznámila přítomné s připraveným programem:

     

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

 1. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise (už proběhlo)
 2. Schválení programu
 3. Veřejná schůze
 4. Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ
 5. Zpráva FV
 6. Zpráva KV
 7. Dodatek k úvěrové smlouvě
 8. Střednědobý rozpočtový výhled
 9. Rozpočtové opatření č. 7
 10. Zrušení zásad pro poskytování příspěvku na komunální odpad č. 1/2012        

11) Nový ceník nádob pro komunální odpad

12) Statut sociálního fondu pro zaměstnance

13) Nabídka pozemku ke koupi od St. statku Jeneč v likvidaci

 

To je návrh dnešního programu tak, jak byl sestaven radou města – následuje výzva k případnému doplnění programu.

Starostka doplňuje do bodu 5 – „a dovolba člena FV“

 

Zast. Šretrová – má jeden doplňující bod, navrhuje ho zařadit hned po schválení programu, jako bod 2 – Poděkování dvěma zaměstnankyním MÚ, které odcházejí k 1.11 z úřadu.

 

Starostka dává hlasovat o upraveném programu

 

Usnesení č. 2/7/2019

ZM schvaluje následující program zasedání:

 1. Schválení programu
 2. Poděkování dvěma zaměstnankyním MÚ
 3. Veřejná schůze
 4. Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ
 5. Zpráva FV + dovolba člena FV
 6. Zpráva KV
 7. Dodatek k úvěrové smlouvě
 8. Střednědobý rozpočtový výhled
 9. Rozpočtové opatření č. 7
 10. Zrušení zásad pro poskytování příspěvku na komunální odpad č. 1/2012        

11) Nový ceník nádob pro komunální odpad

12) Statut sociálního fondu pro zaměstnance

13) Nabídka pozemku ke koupi od St. statku Jeneč v likvidaci

 

PRO 14           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Starostka dává návrh na jmenovité hlasování u všech usnesení.

Hlasování        - PRO 14

 

2) Poděkování dvěma zaměstnankyním MÚ

Zastupitelka Šretrová – děkuje paní Mirce Jeřábkové, která odchází po 18 letech, za práci, kterou vykonala, také na poli svatebním, kde se poznávali, a v agendě přestupkové komise.

Pracovala na úřadu již za starosty Jiroty, starostky Merunkové, pak za Digrina, až do teď.

„Hodně štěstí, spokojenosti v novém pracovišti“. (předání květiny)

Děkuje za všechny zastupitele.

 

Paní Jeřábková za uznání poděkovala.

 

Pro další poděkování předává paní Šretrová - z osobních důvodů - slovo bývalému starostovi Digrinovi.

 

Ten děkuje paní Bohumile Minaříkové, která také odchází.

Pracovala dlouhá léta na stavebním úřadu, kde pak byla vedoucí a nyní profesionálně vedla odbor správy majetku a investic.

„Co dokázala dotáhnout na odboru za poslední dva roky, je úctyhodné“. (předání květiny)

 

Paní Minaříková poděkovala všem svým kolegům za 20 let spolupráce a jmenovitě panu Jirotovi, který byl starostou v době, kdy ji jako nezkušenou dívku po škole do úřadu přijímal.

 

3) Veřejná schůze

Nikdo se nehlásí o slovo.

Starostka - Opravdu nikdo nic na dnešním zastupitelstvu nechce říct?

 

Občanka – nelíbí se jí stav popelnic na konci ulice 9. května – nevyváží se často, rozfoukává se to i do pole – v podstatě je to asi ulice Řevnická, sleduje to od léta – jedná se o tříděný odpad.

Požadavek na častější vyvážení.

 

Matoušek - Bude se řešit Malé náměstí – myslí tím značky. Auta tam pořád jezdí docela hodně.

Starostka – je to v řešení, značky jsou osazené, po monitoringu budeme ještě optimalizovat.

 

4) Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ

 

Zprávu zastupitele obdrželi e-mailem včera nebo předevčírem, tak teď pro občany:

 

Rada města zasedala od posledního zasedání ZM, které se konalo 16. 9. 2019, celkem třikrát. Kromě běžné agendy v rámci stavebních a jiných řízení rada projednala body, které jsou navrženy do programu dnešního jednání ZM, zejména dodatek k úvěrové smlouvě na výstavbu Pavilonu, střednědobý rozpočtový výhled, rozpočtové opatření č. 7 a nový ceník nádob na komunální odpad.

Co se týče městského úřadu, probíhají výběrová řízení na zaměstnance, také na ta místa, paní Jeřábkové a paní Minaříkové, které byly již dnes zmíněny.

Tj. na pozici úředníka pro evidenci obyvatel (výběrová komise zasedne tento týden) a byla vypsána výběrová řízení na pozici tajemníka, vedoucí finančního odboru a vedoucí odboru pro správu majetku a investic.

 

Plnění úkolů vyplývající z předchozích zasedání ZM

Usnesení č. 7/6/2019

ZM pověřuje RM, aby posouzením pravomocí RM v rámci usnesení RM č. 8-093/2014 týkajícího se projektu Pasáž Pražská oslovila ministerstvo vnitra jako jediný věcně příslušný orgán.

V přípravě - probíhá – budu informovat na příštím zasedání ZM

Usnesení č. 8/6/2019

ZM pověřuje RM, aby zadala právní kanceláři Města vyhotovení právního posudku k usnesení RM č. 8-093/2014, zda RM překročila či nepřekročila své pravomoci

V přípravě

Usnesení č. 9/6/2019

ZM ukládá radě města jednat s vlastníkem Pasáže Pražská

ve smyslu dodržení závazků kupní smlouvy tak, aby 15 parkovacích míst na pozemcích stavebníka bylo veřejně přístupných. Zejména se jedná o odstranění dodatkové tabule-značky parkoviště s vyhrazením pro klienty Pasáže Pražská.

Jednání zahájeno

Usnesení č. 10/6/2019

ZM pověřuje RM dořešením majetkových záležitostí týkajících se projektu Pasáž Pražská.

Probíhá

 

Zpráva z odborů MěÚ a městské policie:

Odbor správy majetku a investic

• Pavilon – odstraňování vad a nedodělků (PKS, Officity), konec dokončení odstraňování 21.10.2019.

• Parkoviště u pavilonu – proběhla kolaudace

• Park u pavilonu:

- val – práce pokračují

- dokončení parku – podepsaná smlouva

• doplnění příjezdové cesty – 14.10.2019 zahájení prací

• parkurové hřiště – přepracovaná PD, vypsání nové zakázky schváleno RM 14.10., vyvěšeno 15.10.

• Tělocvična – odstraněna havárie v kabinetu (zatékání) v rámci reklamace, probíhá vysoušení (cca 14 dnů), pak finální úprava (zasádrování, výmalba)

Nový val u dálnice – proběhlo převzetí díla

• DsP – zaměření stávajícího stavu dokončeno

- havárie – výlevka – odstraněno

- havárie – netopí jedna větev – bude řešeno v průběhu tohoto týdne

- proběhlo předání prostor Fabiánku městu

• Technická místnost MP – smlouva podepsána, práce započnou po provedení rozpočtového opatření

- řešíme s památkáři konečnou podobu okna a dveří

Poustevna – negativní stanovisko ÚP – úprava PD, pouze část objektu jako byt správce

• Výsadba v MpB 2019 – podepsaná smlouva

- vytyčení sítí proběhne po upřesnění termínu výsadby

- vykolíkování nových výsadeb – tento týden

• Výkup pozemků od soukr. vlastníků – lokalita, Na Kvíkalce, V Jalovčinách, Lucký mlýn, výkup od Státního statku Jeneč – podnik v likvidaci, převod pozemků od KSÚS Středočeského kraje

• Darovací smlouva – pozemky Na Madlenkách od soukr. vlastníků

Okal 851– dokončení izolace domu, prověření stavu elektřiny uvnitř objektu, výměna vypínačů a zásuvek

• Penzion Rymaně - výběr dodavatelské firmy na instalaci tepelného čerpadla – změna vytápění objektu

• Dokončení dopravní studie

• Lokalita U školy a lokalita Na Madlenkách – návrh řešení dopravy

• Realizace inv. akce „Propojení vodovodu Sluneční x V Lipkách“

• Poptávkové řízení a příprava podkladů pro zadání PD vodovodního řadu ul. Za Rybníky

• Předání staveniště a dohled nad realizací „Výměna vodovodního řadu ul. Čisovická“

• Vyřizování stavebního povolení pro Kanalizační přípojku k penzionu Kožíšek

• Vybrán zhotovitel na vyhotovení generelu vodovodu a kanalizací

• Vypsáno výběrové řízení na zhotovitele vodovodního řadu ve spodní části Rymaně

• Vypsáno výběrové řízení na pronájem trafiky a obsluhy WC na nám. F.X. Svobody

• Oprava kapliček v Barokním areálu Skalka

 

Finanční odbor

• FO prováděl běžné úkony spojené s činností tohoto odboru.

• Pracovníci postupně likvidují nedobytné pohledávky, tak, jak jsou předkládány ostatními odbory. Vzhledem k tomu, že je to velký objem a pracuje se s každou jednotlivou položkou, budou vypořádány do závěrečných výkazů za rok 2019.

• Zpracovávají se předložené požadavky do návrhu rozpočtu pro rok 2019. Připravovaly a připravují se se podklady k přezkumu hospodaření KUSK, kontrola proběhla 30. 9. 2019.

• Pro jednání ZM je zpracované RO č. 7/2019, připravené čerpání úvěru na stavbu „Pavilonu“ a aktualizace střednědobého rozpočtového výhledu.

Odbor vnitřních věcí

• za sledované období proběhlo 7 nových anonymních standardizovaných záznamů (klientů) a celkem je vedeno 74 standardizovaných záznamů neanonymních klientů. Dne 8.10.2019 proběhlo setkání soc. pracovníků z Prahy-západ s ÚP-PZ a 10.10. 2019 proběhla setkání soc. pracovníků na KÚSK s MPSV k dotacím na sociální práci na obcích.

• Přestupková komise v tomto období jednala 1x, byla vydána 4 rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu, ověřování dokumentů 33 x, dále výpisy z Czech Pointu vč. konverze, vydána 2 povolení ke kácení, účast na akci 72 hodin dobrovolnictví, zpracování článků do Zpravodaje.

• Ve sledovaném období proběhlo 9 svateb, byly vydávány matriční doklady (9x úmrtní list, duplikáty matričních dokladů 3, 12x oddací list a jiné).

• Byla vypsána čtyři výběrová řízení na pracovní místa – referent OVV, vedoucí OSMI, vedoucí FO a tajemník.

• Probíhají jednání s mysliveckým sdružením a MěÚ Černošice ohledně odlovu prasat a dále o změně hranic honiteb.

Odbor kanceláře starostky

• Na úřad byl instalován nový server, který vzešel z výběrového řízení.

• Odbor kanceláře starostky připravil VZMR na nákup nových PC, aby byly nahrazeny všechny dosluhující osobní počítače. Realizace tohoto záměru se předpokládá během listopadu.

• V barokním areálu Skalka se uskutečnila letošní poslední vernisáž. Jedná se o snímky fotografa Jirky Jirouška z motorovém paraglidu. Pro velký zájem byla otevírací doba prodloužena do poloviny listopadu.

• Připravuje podklady k novému vizuální stylu města, z necelé stovky oslovených jednotlivců a spolků s prosbou o odpovědi na položené otázky, vlastní nápady a připomínky ke korporátní identitě Mníšku pod Brdy získal OKS odpověď od pětiny dotázaných.

• Pracovnice mníšecké knihovny navštívily všenorské kolegyně, aby jim ukázaly přednosti a nedostatky knihovního systému Verbis. Nyní už připravují přechod na nový knihovnický systém Tritius. Dále připravují dotační řízení VISK3, v němž by mohly získat příspěvek na pořízení zmíněného systému. Ten má i Knihovna Jana Drdy v Příbrami, která je pověřená regionálními funkcemi.

• Od 30. září do 4. října se knihovna v Mníšku zapojila do akce Týden knihoven. Při této příležitosti se uskutečnil například workshop o upcyklingu – přeměně starých triček na nákupní tašky a před týdnem proběhla akce zaměřená na přípravu čaje.

• Předposlední mníšecké trhy v letošním roce se konaly 6. října i přes chladné počasí. Minulou sobotu se veřejnosti zase otevřely dveře školního Pavilonu při úvodní akci.

Městská policie

Strážníci

• řešili 14 dopravních přestupků

• vyjížděli na 12 Fireportu na žádost Hasičského záchranného sboru

• vyjížděli na 2 dopravní nehody

• odstraňovali 6 kadáverů (uhynulé zvíře) – přejeté kočky, poražená srna, divočák aj.

• odchytli 5 psů

• vyjížděli na 2 případy rušení nočního klidu

• zúčastnili se metodického cvičení složek IZS v ÚVR

• jednou vyjížděli na ohrožení života

• dohlíželi na provoz v ul. Ke Škole a v ul. Nová

• pátrali po dvou osobách – osoby nalezeny

• prováděli měření rychlosti

• vyjížděli na údajnou střelbu v lese

• vyjížděli na střelbu v polích v Rymani

 

Dotazy?

Nejsou.

 

Usnesení č. 3/7/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MÚ.


Hlasování:

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

5) Zpráva FV

Zprávu čte předseda FV – Stanislav Jirota

Na programu jednání výboru byly jen tři body – plnění rozpočtu 2019, Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022, Pohledávky města – stav inventarizace.

 

Celý text Zápisu z jednání FV č. 12 ze dne 16.10.2019:

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah375_1.pdf&original=Z%C3%A1pis%20%C4%8D.%2012%20z%2016.10.2019.pdf

 

Usnesení č. 4/7/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru.

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

Pro

Pro

 

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

Dovolba člena FV

Místo paní Ing. Houserové, která podala v červnu rezignaci je nominován pan Tomas Turek

Rozprava?

Nikdo nemá dotaz.

Digrin – většina z nás ho zná, tak je to jednoduché.

Usnesení č. 4a/7/2019

ZM jmenuje členem finančního výboru pana Tomáše Turka.

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Pro

Pro

Proti

Pro

Zdržel se

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Zdržel se

Zdržela se

Zdržela se

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Proti

Pro

 

PRO 8             PROTI  2        ZDRŽELI SE 4

 

 

6) Zpráva KV

Přednáší předseda KV, Petr Digrin.

V materiálech jsou vloženy zápisy ze dvou jednání KV ( č. 9 a 10, kontrola )

Zápis č. 9

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah375_2.pdf&original=Z%C3%A1pisKontroln%C3%ADV%C3%BDbor_23.8.2019.pdf

 

Zápis č. 10

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah375_3.pdf&original=Z%C3%A1pis%20%C4%8D.%2010%20z%2023.8.2019.pdf

 

Vrátí se pouze k problematickým bodům, není nutné přijímat usnesení ZM, zmíní to jen, aby se některým věcem RM vyvarovala.

KV má pouze připomínku k usnesení rady 2-23 k regulačním plánům. Jde o připomínku procesní. Proč se k danému bodu nevyjádřila komise pro ÚP?

 

Starostka – komise pro ÚP nebyla jmenován, má jen pověřeného zastupitele, a to jsem já.

Digrin, takže v době přípravy územního plánu komise není…….

K tomu se vztahuje připomínka k usnesení rady, které stanoví kritéria pro účas v komisi pro ÚP. Jde jednoznačně o diskriminující kritéria, kdy pro členství v komisi byla stanovena rozloha vlastněných pozemků (4000 m2) bez jakékoli vazby na tvorbu územního plánu.

Zájemce o členství v komisi vůbec nemusí být žadatelem o změnu v ÚP, jeho pozemky nemusí být žádnou změnou dotčeny.

Bylo by vhodné, aby RM přepracovala kritéria a zvážila připomínku,

aby to třeba jen směřovala k případnému střetu zájmu, a ne jen, že pozemky vlastní.

KV doporučuje ZM nechat posoudit tuto situaci právníkem – nápravná opatření: revokovat usnesení a změnit kritéria tak, aby se vyloučili ti, které změna v ÚP postihuje, nebo byli žadateli o změnu v ÚP, tedy mají prokazatelný zájem na změně a mohli by být potenciálně ve střetu zájmů.

 

Další připomínka je k tomu, že rada opětovně vybrala a přidělila veřejnou zakázku na nákup učebnic pro školu. Základní škola si vypsala výběrové řízení sama, hodnotila nabídky svojí komisí a vybírá si tedy sama, jako samostatný právní subjekt. 

Pokud vypisuje škola, tak také vybírá.

 

KV taktéž upozorňuje na text ze zápisu finančního výboru, kde FV – citace:

„FV doporučil ZM schválit závěrečný účet s tím, že doporučuje hloubkový forenzní audit vnitřního řídícího kontrolního systému, pohledávek, závazků a dlouhodobých smluv města za posledních 5 let, a to nezávislou firmou, která v minulosti nedělala pro MMpB žádnou zakázku a zjištěné skutečnosti zanést do účetní závěrky roku 2019.“

Při veřejné zakázce nejde dopředu vyloučit jakéhokoli dodavatele, a navíc z důvodu, že pro město v minulosti „něco dělal“. Je to nepřípustná diskriminace a porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, a to i v případě zakázky malého rozsahu.

 

Starostka – nejsem si vědoma, že by to tak bylo.

Digrin - paragraf 6 zákona 134/2016 – nemůžete vylučovat někoho, že někdy něco pro město dělal.

 

Dále – co se týká výběrových řízení – rada schválila uzavření smlouvy na dotazníkové šetření v příspěvkových organizacích města s firmou Transearch. KV nemá žádné podklady, že by byla nějaká poptávka nebo výběrové řízení. Není jasný rozsah odměny, není možné tuto zakázku zkontrolovat. Pokud VŘ proběhlo, tak KV žádá – zpracovat a dodat podklady ke kontrole – dostávají podklady pro kontrolu s velikým zpožděním.

 

Ostatní kontrolovaná usnesení zápisů 23 – 29 – bez zjištění

 

Předseda KV žádá o přijetí usnesení k nápravnému opatření – ke komisím

Návrh usnesení:

ZM doporučuje RM revokovat usn. č. 4-24/2019 ve smyslu změny kritérií tak, aby se vyloučily pouze osoby, které mají prokazatelný zájem na změně územního plánu a mohly by být potencionálně ve střetu zájmů.

 

Starostka -  myslím, že jste nejprve chtěl věc nechat posoudit právníkem, tedy - nejprve nechat zpracovat posudek.

 

Digrin – KV doporučuje nechat překontrolovat právníkem, ale zdá se mu to zbytečné.

– to jednodušší je udělat revokaci usnesení, než utrácet peníze za posudky právníků.

 

Starostka má na to úplně jiný názor – doporučuje to rozdělit na dvě usnesení

 

Návrh usnesení:

ZM doporučuje RM ve smyslu usnesení KV nechat přezkoumat právníkem usnesení
RM č. 4-24/2019.

 

Jeřábková – před hlasováním dodává – vysvětluje – zastupitel Digrin, říkal, že v zápisu FV je diskriminační podmínka pro výběr forenzního auditora. To se týkalo doporučení, jen pokud by to bylo VŘ na základě poptávkového řízení, aby byly poptány firmy, které neměly nic společného s úřadem. Pokud by to bylo klasické výběrové řízení, pak by to bylo diskriminační.

 

Dále prosí pana Digrina, aby se KV vyvaroval úkolování – nemůžeme nikoho úkolovat.

Kontrolní a finanční výbor jsou výbory poradní a iniciační a nemohou nikoho úkolovat.

 

Páterová – zjišťoval někdo, kolik je občanů, kteří mají víc než 4000 m2 pozemků?

Starostka – ne, proč se na to ptáte?

Páterová - Protože se to týká toho, jestli se mají měnit ta kritéria.

Diskuse:

Páterová - Lidé, kteří vlastní pozemky a mají je třeba jen na pěstování brambor, mají být vyloučení z možnosti být v komisi?

Starostka - Takových je nulový počet. Běžný pozemek 800 – 1000 metrů, takže limit 4000 metrů ji přijde jako velkorysé.

Např. ve FV taky nemůže být třeba starosta nebo vedoucí FO, zrovna tak v komisi nemají být lidé, kteří mají zájem v určitém území.

Pokud si odhlasujeme právní přezkum, tak se tomu podřídím.

Páterová, když někdo vlastní třeba jen kus zahrady, určitě by neměli být vyloučeni.

 

Digrin, každý tady chce chránit svoje zájmy – nemůžete selektovat lidi na dobré a zlé

Šretrová – každý z nás může být v podstatě ve střetu zájmů, žijeme tu v okruhu známých

 

Hlasování o návrhu usnesení o revokaci usnesení RM č. 4-24/2019 –

ZM doporučuje RM revokovat usn. č. 4-24/2019 ve smyslu změny kritérií tak, aby se vyloučily pouze osoby, které mají prokazatelný zájem na změně územního plánu a mohly by být potencionálně ve střetu zájmů.

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Proti

Proti

Pro

Proti

Pro

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Proti

Pro

Pro

Pro

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Proti

Proti

Proti

Pro

Proti

 

PRO    6          PROTI 8         ZDRŽELI SE 0

(usnesení nebylo přijato)

 

Hlasování o návrhu pro vypracování právního posudku

ZM pověřuje RM ve smyslu usnesení KV nechat přezkoumat právníkem usnesení
RM č. 4-24/2019.

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

proti

 

PRO 13           PROTI  1        ZDRŽELI SE 0

 

Přijaté Usnesení č. 5/7/2019

 

P. Digrin pokračuje se zprávou KV - Zápis č. 10

Na zasedání č. 10 KV kontroloval usnesení RM č. 29, nebyla žádná kontrolní zjištění.

K plnění úkolů: kontrolní výbor měl dostat stanovisko rady ke zjištění KV k usnesení RM ohledně práva stavby obchodního centra na pozemcích města.

Zprávu chtěl v březnu a dostal to v říjnu – máte zprávu přiloženou v materiálech.

Město umístilo na pozemcích část prodejny vedle Penny – může to být chvályhodná záležitost, ale toto by mělo příslušet zastupitelstvu.

V závěru posudku se uvádí:

Dle našeho názoru………… Domníváme se, že nebyla dána povinnost…… Máme za to, že nebylo nutné………neboť dle našeho názoru se nemuselo „jednoznačně“ jednat o právo stavby…………..jednoznačně neplyne…………………je možné, že rada svou pravomoc nepřekročila

 

 – závěr právníka? – že neví.

Závěr, že možná překročila a možná ne – a to je možná pravda – nejde nám o to perzekuovat RM, ale pokud je to umístěno v rozporu se zákonem, může to mít dalekosáhlé důsledky i z pohledu stavebního řízení. Bylo by dobré k tomu například - předložit do ZM nebo přijmout nějaká nápravná opatření. Dotazovali jsme se na ministerstvu vnitra.

 

Dalešická – my jsme se také dotazovali, máme vyjádření:

Paní Dalešická čte shrnutí z vyjádření právní kanceláře:

Vyhrazená pravomoc zastupitelstva a povinnost zveřejnit záměr vztahující se k „právu stavby“ by měla být vykládána tak, že se skutečně jedná jen o právo stavby dle občanského zákoníku, nikoliv ke všem smlouvám a dohodám, na jejichž základě může být sjednáno umístění stavby. V daném případě se o právo stavby dle § 1240 občanského zákoníku nejednalo, tj. závěr kontrolního výboru o tom, že šlo „jednoznačně“ o právo stavby a že rada překročila svoji pravomoc, nevnímá jako správný. Zveřejnění záměru i pravomoc orgánů obce je v této souvislosti třeba posuzovat dle konkrétního typu, dle něhož se umístí stavba. V daném případě mohlo jít o určitou nepojmenovanou smlouvu, případně i smlouvu o výpůjčce, nelze ale vyloučit ani jiný smluvní typ. Navrhovaný další postup RM, tedy uzavření nájemní smlouvy a následný prodej pozemků, je možný.

 

Je v přípravě smlouva, bude k ní přiložen nákres a potom bude kupní smlouva.

 

Usnesení č. 6/7/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru.

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

7) Dodatek k úvěrové smlouvě
Důvodovou zprávu připravila a čte vedoucí FO, paní Šibřinová.

Původní výše splátky dle Dodatku č. 1 byla 280 tis. Kč, první splátka měla být 31.7.2019 a poslední splátka ke dni 31.5.2031. Vzhledem k tomu, že v této době se ještě dočerpává dotace z MFČR a KUSK, nebylo možné začít čerpat úvěr dle uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru, neboť jednou z podmínek ČS a.s. bylo, že budou vyčerpány veškeré dotační prostředky.

Dodatek č. 2 posouvá termín první splátky, mění se výše měsíční splátky.

 

Rozprava?

Nejsou dotazy.

 

Hlasování

Usnesení č. 7/7/2019

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10675/16/LCD ze dne 22.6.2016 a pověřuje starostku města k podpisu tohoto dodatku.

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

Zdržel se

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO    12        PROTI 0         ZDRŽELI SE 2

 

 

8) Střednědobý rozpočtový výhled

Přednáší vedoucí FO - Šibřinová

K projednání je předložen návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020-2022, byl projednán a upraven finančním výborem. Oproti střednědobého výhledu na období 2019-2021 je odstraněna dotace na stavbu budovy MÚ ve výši 40 mil v roce 2020 a 20 mil v roce 2021. Stavba v roce 2020 ještě neproběhne a na rok 2021 je zatím dána částka 30 mil na revitalizaci areálu pro stavbu nové radnice.  Dále je do výdajů nového výhledu zařazen nový fondový účet na obnovu vodovodních a kanalizačních řadů.  V kapitálových výdajích je zakomponován vlastní podíl k dotaci MMR v roce 2021 a 2022. Dochází ještě ke změně – dodatkem č. 2 o úvěru se mění podmínky úvěru a s tím souvisí změna ve splátce jistiny.

 

Digrin - dotaz na dotaci 30 mil. ve výhledu v roce 2021 na revitalizaci brownfieldu?

Šibřinová - To není asi dotaz na mě.

Starostka – tu dotaci teprve připravujeme.

Digrin – tak by to tam nemělo být, to to celé zkresluje. Když jsem dnes viděl to představení nového úřadu, nebude to za 50, ani za 60, ani za 100 milionů.

Starosta – máte nějaký návrh na změnu?

Digrin - vyhodit to, - ale to by se muselo celé předělat.

Starostka – pokud se jedná o výhled, a ukáže se, že nemáme šanci to získat, tak to budeme příští rok aktualizovat.

Digrin – ten výdaj na úřad bude větší – to si tam pak můžeme napsat jakoukoliv částku

Starostka – do výhledu musíme říct, že toto jsou ty prostředky, které do toho chceme zapojit. Pokud připravuji projekt tak musím předpokládat, jak ho financovat.

Diskuse

 

Veřejnost – paní Jeřábková (členka FV) – rozpočtový výhled podle zákona musí splňovat náležitosti – má být minimálně na dva roky a musí být vyčíslené úvěrové závazky až do konce období, jiné regule tam nejsou.

Je tam uvedena tahle částka, aby se s tím počítalo, pokud jde o rozpočet, tam musí být už vše podle vydaného rozhodnutí.

 

Usnesení č. 8/7/2019

ZM schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020-2022.

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

Zdržel se

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Zdržel se

Zdržela se

Zdržela se

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Zdržela se

Pro

 

PRO    8          PROTI 0         ZDRŽELI SE 6

 

 

9) Rozpočtové opatření č. 7

RO opět přednáší vedoucí FO, paní Šibřinová.

Rozpočtovým opatřením se zapojují do rozpočtu příjmy, které jsou nad rámec schváleného rozpočtu, zároveň se upravuje i výdajová část. Navyšuje se rozpočet o finanční prostředky pro dokončení vybudování valu u Pavilonu, dále je nutná výměna stoupaček v M%S 9. května, zhotovení nové kanalizační přípojky a rekonstrukce kotelny v Rymani „Penzion u Kožíšků“, navýšení prostředků na novou služebnu městské policie. Zapojuje se paragraf – krizové situace a ostatní drobné přesuny v rámci rozpočtu.

 

Jirota – Finanční výbor to tentokrát neřešil, protože nedostal podklady.

Tímto rozpočtovým opatřením by se opět snížila částka v rezervě, která je počítaná na mandatorní výdaje.

Oslovuje vedoucí OSMI – zda se v letošním roce vypracuje projekt na budovu MÚ za částku 3 mil.?, 789 530,-  na zbrojnici – uskuteční se to letos?, 1 mil na DD uskuteční se to letos? – pokud ne, tak to se dá použít na ty vícenáklady na val, MŠ 9. května, penzion Rymaně.

Rozprava – o tom, které prostředky se ještě letos využijí.

Digrin – nechal by to tak, jak je to připravené, aby v tom nebyl guláš – pro větší přehlednost.

Jindy by byl proti, ale je konec roku a nevyčerpané prostředky stejně spadnou do rezervy.

 

Po diskusi se výdajová část nakonec upravuje přesunem z § 3639, tj. přesunem v rámci schváleného rozpočtu.

Usnesení č. 9/7/2019

ZM schvaluje RO č. 7/2019.

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

10) Zrušení zásad pro poskytování příspěvku na komunální odpad č. 1/2012

11) Nový ceník nádob pro komunální odpad       

 

Paní starostka – Systém poplatků za komunální odpad byl od roku 2012 upraven OZV č. 1/2012 a Zásadami pro poskytování finančního příspěvku města na úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/20123. Příspěvek 200,- Kč pro občany, kteří se přihlásili k trvalému pobytu v Mníšku a zaplatili poplatky za odpady v termínu. Příspěvek byl zaveden jako motivační prvek. Aby tento systém mohl fungovat ekonomicky, bylo na jeho počátku stanoveno průměrné množství komunálního odpadu na osobu – 27 litrů, dle kterého byla doporučena velikost popelnice pro domácnost. Toto množství je ale pouze doporučené, nelze ho nijak vymáhat. Důvodem k návrhu pro zrušení příspěvku jsou neadekvátně navýšené náklady, kterými město svoz KO dotuje ze svého rozpočtu. Parametr doporučené velikosti nádoby pro domácnost je po osmi letech překonaný, jde totiž proti systému efektivního třídění odpadu. Čím dál tím víc občanů upozorňuje na to, že díky třídění, produkují stále méně TKO a jejich nádoby jsou často poloprázdné, a přesto za ni musí platit. Velikost nádob ale nelze vymáhat. Úřad zaznamenal větší počet žádostí na snižování velikosti a četnosti vývozu nádob v průběhu roku 2019. Smluvní cena s firmou Komwag ale zůstává stejná. Neustále se tak navyšuje objem financí, kterými město ročně dotuje svoz KO – v současnosti to je 2,2 mil. korun za rok, předpokládá se však průměrné navýšení na 2,99 mil. v krajním případě až na 3,79 mil.

Dalším důvodem pro zrušení příspěvku je neúměrná zátěž pracovnic finančního odboru v prvním čtvrtletí každého roku – zvýšená administrativa při vracení příspěvku několika tisícům obyvatel s trvalým pobytem.

Stávající systém nejvíce znevýhodňuje domácnosti jednotlivců v RD, kteří platí za svoz nejvyšší částku 900,- Kč za rok na osobu (s příspěvkem 700,- za rok).

Naopak nejnižší cenu platí obyvatelé v bytových domech – 625,- ( s příspěvkem 425,- na osobu a rok).

V novém ceníku je navrhováno snížení cen za všechny nádoby s výjimkou kompostérů a pytlů, v rozpětí 100-500 Kč. Cena za nejmenší objem nádoby a nejnižší frekvenci vývozu je navrhována na 700 Kč/rok, což je cena shodná s původní cenou včetně vyplacení příspěvku.

Návrh na změnu poplatků lze považovat za přechodné až do roku 2021, kdy končí současná smlouva se svozovou firmou.

 

Rozprava

 

Digrin – že se musí změnit systém a s tím související úpravy je jasné. Existuje už od roku 2012 a je na samé hranici svých možností, ale to je normální. Čekal ale sofistikovanější přístup, a že bude zachována nějaká motivační složka. Není tam žádná brzda.

Že bude mít 6členná rodina popelnici 80 l je nepřijatelné  - měla by tam být nastavena nějaká hranice.

Ten systém je jako u pojišťovny – solidárnost - někdo to má dražší a někdo lacinější. Nejdražší je na tom ten svoz.

Ten systém se v podstatě rozpadne, všichni budou chtít nejmenší popelnice, město je bude muset koupit a ruší se příspěvek.

Nemá problém s menší nádobou, ale s jakoukoliv.

 

Vlastimil Kožíšek – dotaz – zda zastupitelé vůbec vědí, z čeho se skládají náklady na popelnice? Co účtuje Komwag za popelnici?

 

Starostka – z toho důvodu předložila tabulky, kde je stávající stav s příspěvkem – město doplácí před 2 mil , pokud se zruší příspěvek, tak bude doplácet 1,3 mil. a dojde k úspoře cca 858 tis.

Motivační složka – ve sběrném dvoře měli všichni stanovené množství odpadu, které mohou odevzdat zdarma.

 

Kožíšek Vlastimil – na osobu platili 366,60 i ve starém systému a byla možnost snížení limitu. Při dnešním po změně - 80 l jednou týdně – dojde ke zdražení kolem 170 korun.

 

Digrin – samozřejmě že ten systém není spravedlivý, to nebyl, už když se zaváděl. Co je myšleno jako spravedlivý? – Pokud se sváží velký kontejner, je to svoz na jednom místě naproti tomu, když se jede k jednomu rodinnému domu – problém je ve svozu, ne v odpadu.

To, co se teď děje, rozkládá to, co se jakž takž podařilo zavést. Seberete lidem peníze z kapes a říkáte tomu úspora.

 

Starostka – dnes to není o tom, abychom se dnes rozhodli a dnes zrušili zásady. Je to o tom, aby dnes zastupitelstvo pověřilo radu přípravou nového systému.

 

Páterová – prosba – můžeme se zamyslet nad tím, jestli by bylo možné zároveň pomoci jednotlivcům a také zároveň neznevýhodňovat rodiny. Rychle si spočítala, že v každém případě podle nového návrhu zaplatí jako rodina víc. Mníšek je plný mladých rodin.

 

Starostka – měla by vzniknout pracovní skupina, která se bude touto problematikou zabývat - bude přínosná.

 

Páterová – ráda by v takové pracovní skupině byla.

 

Kotouč – měli bychom začít u sebe, pokud jde o úsporu, to se týká i odsouhlasených odměn zastupitelům.

 

Paní Kretschmerová  - upozorňuje na nepružná věc ve změnách velikosti popelnic, dosud byla změna možná jen jednou za rok při placení, což v některých případech nestačí.

Osobně by jí nevadilo zrušení příspěvku, kdyby viděla jiný komfort – třeba popelnice na plechovky – nechce se jí s 20 plechovkami jezdit do sběrného dvora, nebo investovat do dalších nádob apod.

Usnesení č. 10/7/2019

ZM pověřuje radu města přípravou OZV, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad ve spolupráci s pracovní skupinou, která bude tvořena ze zastupitelů a zástupců veřejnosti.

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

12) Statut sociálního fondu pro zaměstnance

Předkládá FO – vedoucí Šibřinová

Režim sociálního fondu byl schválen ZM v roce 2004, další změny schvalovala rada města. Správně mají být následné změny schvalovány zastupitelstvem.

Usnesení č. 11/7/2019

ZM schvaluje Statut sociálního fondu zaměstnanců MÚ s platností od 24.10.2019.

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

Blíží se 22. hodina, kdy má podle jednacího řádu skončit zasedání ZM.

 

Paní starostka dává hlasovat o schválení prodloužení jednání ZM do 22:05 hod.

 

Usnesení č. 12/7/2019

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

13) Nabídka pozemku ke koupi od St. statku Jeneč v likvidaci

RM souhlasila s nabídkou pozemků č. parc. 1011/25, 2111/2 a 2114/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy ke koupi od Státního statku Jeneč, podnik v Likvidaci za cenu Kč 11600,-, stanovenou znaleckým posudkem a postoupila věc k projednání do ZM.

Digrin – líbí se mu ta cena, 50,- Kč za metr – takhle by se to mělo vykupovat.

 

Usnesení č. 13/7/2019

ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Státní statek Jeneč, podnik v likvidaci se sídlem Třanovského 622/11 Praha 6 Řepy, PS4 162 00 na pozemky parc. č. 1011/25 o výměře 44 m2 ostatní plocha, 2111/2 o výměře 32 m2 ostatní plocha a 2114/2 o výměře 156 m2 ostatní plocha v k.ú. Mníšek pod Brdy vedeném na LV 183 za celkovou kupní cenu 11.600,- Kč.

ZM pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.

 

Dalešická

Davis

Digrin

Jirota

Kotouč

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotoučová

L. Kožíšek

V. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

Paní starostka závěrem zasedání pozvala přítomné na 13 listopadu na konferenci Udržitelný Mníšek, která se koná v Pavilonu.

Jirota – taky budeme v prosinci schvalovat územní plán. V návrhu jsou pro areál autobusové dopravy budovy s maximální výškou 5m. To je málo, protože pro autobusy by potřebovali 7m.

Starostka – to jde většinou za památkáři.

Digrin – no, to je ten lobing.

Starostka - Pracovní setkání zastupitelů k územnímu plánu se uskuteční 31.října.

Digrin – přijde vám jako dobrý nápad projednávat a schvalovat na jednom zasedání ÚP a rozpočet?

Starostka – Kdyby se schvalování ÚP posunulo, mělo by to zásadní dopad na mnoho lidí.

Digrin - Bude málo prostoru i pro lidi, navrhuje jednání o ÚP a o rozpočtu rozdělit.

Starostka – Domluvíme se o tom na pracovním zastupitelstvu.

 

 

Ověřovatelé:

Vlastimil Kožíšek                                          

Luboš Kožíšek                                              

 

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.                    

starostka

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12. 11. 2019

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět