Navigace

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 6 ze dne 16.9..2019 - anonymizováno

zápis ke stažení zde

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 6 ze dne 16. 9. 2019 - anonymizováno

 

Přítomni: Dana Dalešická, Magdalena Davis, Markéta Nováková, Miroslav Vilimovský, Šárka Slavíková Klímová, Radko Sáblík, Stanislav Jirota, Luboš Kožíšek, Martina Pochmanová, Hana Kotoučová, Petr Digrin, Marie Šretrová, Milan Kotouč – (později)

 

Omluvena: Daniela Páterová

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 18:07 hodin starostkou města Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D.

 

Na začátku zasedání zastupitelstva se rozloučila paní Eva Jarolímková, která rezignovala na funkci zastupitelky.

Paní starostka paní Jarolímkové poděkovala za spolupráci a konstatovala, že

dnes také složí slib nový zastupitel, ale až po zahájení programu.

 

Předsedající konstatovala, že přítomno je 12 členů zastupitelstva. Z dnešního jednání se omluvila zastupitelka paní Páterová, pan Kotouč přijde později.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhla pro ověření zápisu Petra Digrina a Luboše Kožíška
a návrhovou komisi ve složení Hana Kotoučová a Miroslav Vilimovský.

Zapisovatelkou navrhla předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení č. 1/6/2019

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Ing. Petra Digrina, Ph.D. a Mgr. Luboše Kožíška a návrhovou komisi ve složení Ing. Hana Kotoučová, Ph.D. a JUDr. Miroslav Vilimovský.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO    12        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

1) Složení slibu zastupitele Vlastimila Kožíška.

 

Paní starostka vyzvala paní tajemnici Landovu, aby přečetla slib zastupitele:

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

 

Pan Vlastimil Kožíšek složil slib zastupitele pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravené listině.

 

Starostka: Od této chvíle je zastupitelstvo opět v počtu 15 členů.

 

Paní starostka dává hned na začátku jednání návrh na odsouhlasení jmenovitého hlasování u všech usnesení, o kterých se bude hlasovat při dnešním jednání.

Hlasování:       Pro 12            Proti 0                         Zdržel 1

 

2) Schválení programu

Paní starostka seznámila přítomné s připraveným programem:

     

 1. Složení slibu zastupitele (už proběhlo)
 2. Schválení programu
 3. Veřejná schůze
 4. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ
  Informace o provedených opatřeních v důsledku havárie
  v ZŠ Komenského 886
 5. Zpráva FV
 6. Zpráva KV
 7. Aktualizace pravidel – Informace k poskytnutí příspěvku na školné (MŠ)
 8. Členství města Mníšek pod Brdy ve spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.
 9. Zrušení usnesení ZM č. 26 z 24.6.2010.
 10. Majetkové záležitosti:
  10.1 Kupní smlouvy – prodej částí pozemku parc. č. 336 v k.ú. Rymaně           

11) Přístup členů finančního výboru do informačního systému VERA

12) Mníšecká servisní, s.r.o. – průběžná zpráva

13) Rozpočtové opatření č. 6/2019

 

Vzhledem k tomu, že zastupitel Jirota vznesl při minulém jednání ZM návrh, aby body týkající se financí byly zařazovány na začátku programu, navrhuje starostka změnu přímo a to přeřazení bodu 13)  RO č. 6 za bod 6).

 

Digrin – navrhuje, aby se bod 13) RO přeřadil za bod 5), ještě před zprávu kontrolního výboru.

Žádný jiný protinávrh nebyl vznesen.

Hlasování o protinávrhu P. Digrina - Zařadit bod č. 13 za bod č. 5

 

Dalešická

Davis

Digrin

V.Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

pro

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

pro

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

Protože není žádný jiný návrh na změnu programu, následuje hlasování pro schválení upraveného programu.

 

Usnesení č. 2/6/2019

ZM schvaluje následující program zasedání:

 1. Složení slibu zastupitele
 2. Schválení programu
 3. Veřejná schůze
 4. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ
  Informace o provedených opatřeních v důsledku havárie
  v ZŠ Komenského 886
 5. Zpráva FV
 6. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 7. Zpráva KV
 8. Aktualizace pravidel – Informace k poskytnutí příspěvku na školné (MŠ)
 9. Členství města Mníšek pod Brdy ve spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.
 10. Zrušení usnesení ZM č. 26 z 24.6.2010.
 11. Majetkové záležitosti:
  11.1 Kupní smlouvy – prodej částí pozemku parc. č. 336 v k.ú. Rymaně           

12) Přístup členů finančního výboru do informačního systému VERA

13) Mníšecká servisní, s.r.o. – průběžná zpráva

 

Dalešická

Davis

Digrin

V.Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

Pro

 

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

3) Veřejná schůze

 

Starostka otevírá 30 minutové okno pro veřejnost.

 

Pan Jeřábek – uvádí, že nebyl spokojen se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva, když se mluvilo o chodníku u Pražské Pasáže. Uvedeno je „nepouštějte tam chodník a on prý řekl „úzký chodník“, pak se mu zdál zmatečný zápis kolem úprav nádrží u pavilonu.

Chce, aby OSMI zveřejnilo posudky o rybnících, na minulém zasedání bylo řečeno, že se zveřejní - proč by to měl dávat někdo příkazem.

Znova upozorňuje na to, že průjezd mezi Pasáží a domem je nebezpečný, chodník je v příjezdové cestě k Haasovi, točí se tam auta. Je to nebezpečné.

Dává podnět – aby se nejprve sepsalo, co bude město chtít dělat, a podle toho se začala kupovat technika.

Má pocit, že k tomu nedošlo.

Proslýchá se, že byly snahy do pavilonu zavést prodej alkoholu. Na tehdejším jednání, které bylo s občany, bylo řečeno, že nikdy se tam nic takového prodávat nebude.

Ještě má poslední poznámku k tomu, že při projednávání územního plánu – nikdo tady ze zastupitelů kromě starostky nebyl. Mrzí ho to. Územní plán je složitá věc, aby se o tom rozhodlo. Je tam zaplocená niva za rybníkem.

K paní Kotoučové, že podala oznámení na právnickou a fyzickou osobu „a je vám jasné a nevadí vám, že tam byla uvedena soukromá korespondence“?

Kotoučová – neví momentálně, co má pan Jeřábek na mysli. Zareaguje písemně – z hlavy si to nepamatuje.

 

Starostka – nakupování techniky budeme řešit, prodej alkoholu v pavilonu – nebude.

Digrin – to je výslovně vyloučeno v provozním řádu, myslí, že je to nesmysl, že to budou drby, jako kde co.

Dalešická – provozní řád je na komunitní centrum a ne na kavárnu.

Digrin, to je jedno.

Starostka – nemusíme to rozebírat – výsledek je stejný – alkohol nebude.

 

Matoušek – pítko – hospodský si tam natáčí vodu na mytí hospody – nemělo by to tak být, když je to na pití.

Místost. Dalešická – to je stejná voda, jako teče v altánu.

 

Bauer – má problém s kontaminací vody fekáliemi – nejhorší stav od roku 2010. Nechává si dělat rozbory. Město to není schopno kontrolovat – nesouhlasí s tím, že na to město nemá páky – jednal s Ing. Romovou. Pořídili si filtry za 73 tis. Co s tím město udělá?

Je to lokalita Za rybníky – už mu došla trpělivost.

Buď to město zařídí, nebo objedná firmu na chlorování a nechá to městu proplatit.

Starostka – budeme to řešit spolu.

 

Smetana – kdy budou nové webové stránky?

Starostka – do konce roku, OKS s paní Landovou připravili podklady, teď se na tom pracuje.

 

Nováková – děkuje paní Minaříkové a panu Vyskočilovi z odboru správy majetku, jak se jim podařilo zvládnout havárii s vodou. Podařilo se jim vše zařídit tak, aby se po dovolené, kterou zrovna měla, mohla vrátit do ordinace.

Má s OSMI dobré zkušenosti na rozdíl od pana Jeřábka.

 

Rydrychová – dům - vchod otočený na druhou stranu do ulice Nová, všichni chodí do Edenu vyšlapanou pěšinkou – žádala, jestli by ty pěšina nešla zpevnit, je to tak celé roky.

Místost. Dalešická – zadala to panu Vyskočilovi, aby se to vysypalo alespoň štěrkem.

 

V. Kožíšek – podává podnět ke zklidnění dopravy v Rymani, dříve byla před vlakovým přejezdem stopka, teď tam není. – Auta nedodržují 50km/h jezdí tam i 80.

Myslel si, že by se tam mohla dát značka jako v Zahořanech – pozor chodci zóna 40, je to značka, která se používá. Policie tam neměří, prý z důvodu, že tam není odstavná plocha, kde by auta odchytávali.

Dotaz - Jak to dopadlo s kontrolou zrekonstruované nádrže? – stále jsou tam fekálie – Vedoucí OSMI – dělaly se tam kamerové zkoušky – až k trati a na nic se zatím nepřišlo. Doteď nevíme, odkud to tam jde. Budou pokračovat i nad tratí.

V. Kožíšek - jde to tam pořád, má pořízené fotografie z doby asi před 14 dny.

Investovali jsme do kanalizace a někteří se nenapojili, smějí se a vypouštějí.

Kožíšek – není možné, že je to z přečerpávačky?

V horní nádrži v Rymani to pulzuje, jako když se vypouští pračka –

Starostka – registruje to, vnímá problém jako zásadní – čištění vody, není to jen tak jednoduchá věc.

Městská policie – může měřit, ale nemůže dávat pokutu na místech, která nemá odsouhlasená k měření. Můžeme to klidně udělat – ze stejného důvodu jsme chtěli, aby se měřilo v ulici Ke Škole.

Od chvíle, kdy je odsouhlasený úsek, tak tam už po naměření musí dávat i pokuty.

Kožíšek L. – podnět na měření v Rymani už byl – už se nějaké měření provádělo – tři z 10 pochybili – budou to dále řešit, nechají si odsouhlasit úseky k měření.

Bauer – poznámky k dopravě – Za Rybníky se jezdí v protisměru, v jednosměrce k rybníku – ke Kájovi Maříkovi a taky u pekárny je to nepřehledné – při výjezdu od pekárny – musí dát řidič přednost zleva i zprava, mnozí to nedodržují.  

Starostka – dořešte prosím s paní Minaříkovou – aby se tam přidalo značení.

 

Pán z ulice Ke škole – děkuje za zjednosměrnění – zmírnila se doprava, konečně může vyjet z vlastního pozemku. Doporučuje ale ještě osadit další značku s 30 jako pokračování na konci ulice.

Starostka – děkuje za zpětnou vazbu – momentálně je to rozdělené na dvě skupiny, které to porušují – jednak ti, kteří se ještě pletou, že si nezvykli a ti druzí, kteří to dělají natruc.

 

Matoušek – také upozorňuje na to, že řidiči nerespektují značky na Malém náměstí – a jezdí tam rychle.

 

Kokeš – (na adresu exstarosty) – nesmějte se, protože je to pravda, starosta má koníčka, falešné stavby, chová se neurvale, je na něj 14 trestních oznámení, mám z něj rakovinu, postavil kotelnu načerno, vyhodil mi autobus z předzámčí, že nemám zábor………………………

 

V. Kožíšek – dotaz zda budou přistaveny kontejnery – na likvidaci zeleně na podzim, jako každý rok. Pokud ano, aby se dala informace do zpravodaje.

Poznámka k prořezům okolo komunikaci – upozorňuje na harmonogram, které ulice se prořezávají. V zimě padne sníh na stromy a bude problém.

Místost. Dalešická – už se začalo prořezávat – máme místa vytipována s OSMI – pokud je nějaký podnět, tak ho řekněte.

V.Kožíšek - směr na Čisovice u zrcadla a dál.

Dalešická – to, co má SUS – na to mají firmu a to musíme zaurgovat.

V. Kožíšek – pokud je to intravilán, tam to má udržovat město.

Jeřábek se nabídl, aby pan Kožíšek předal informaci paní Dalešické, aby věděl, kde to je a že to ořeže.

V. Kožíšek - Od nové rozvodny ČEZU po pravé straně.

 

Matoušek – budou kontejnery na oleje a bioodpad?

Starostka – oleje můžete už teď dát na sběrný dvůr.

 

Pan Kokeš ještě několikrát narušoval jednání zastupitelstva, byl vyzýván starostkou i místostarostkou ke klidu.

Digrin – (reakce na tuto situaci) – Pane Kokeši, váš zdravotní stav a věk mě brání řešit tuhle situaci trestním oznámením.

 

 

4) Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ

 

Rada města zasedala od posledního zasedání Zastupitelstva města, které se konalo 19.6. 2019, celkem sedmkrát. Kromě běžné agendy v rámci stavebních a jiných řízení rada projednala např. dodatky k SOD na výstavbu Pavilonu, zprovoznění linky 393 v zastávce Mníšek p. Brdy, závod (hl.sil.) nebo spolupráci při výstavbě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Rada též projednala body, které jsou navrženy do programu dnešního jednání ZM, zejména aktualizaci pravidel pro poskytnutí příspěvku na školné v MŠ, členství ve spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko a rozpočtové opatření č. 6.

Dne 27. srpna proběhla kolaudace budovy školního Pavilonu, od 3. září je v provozu první a druhé patro, kde jsou umístěny 1. a 2. třídy a Školní družina. Přízemí Pavilonu a navazující pasáž a parkoviště budou předány 23.9., kolaudace parkoviště se očekává do konce září.

V srpnu došlo k havárii v ZŠ Komenského 886, kde po prasknutí hadičky u WC došlo k vytopení jak prostor ZŠ, tak lékárny a ordinací pod ZŠ. Náklady na odstranění této havárie jsou ke dni konání ZM vyčísleny na 1.334.573,- Kč, podrobný rozpis najdete v sekci Odboru správy majetku a investic. Náklady byly uhrazeny z položky na zateplení Zdravotního střediska, v současnosti probíhá šetření pojistné události pojišťovnou města. V důsledku havárie se výuka v ZŠ Komenského 886 dočasně koná v prostorách tříd v areálu ÚVR, přesun zpět do prostor ZŠ je plánován na 20.9. 2019.

Na Městském úřadě se podařilo obsadit novou pozici investičního technika OSMI, nadále jsou otevřeny pozice pro pracovníka stavebního úřadu a strážníka MP. V nejbližších týdnech dojde k vypsání výběrového řízení na pozici tajemníka a vedoucí finančního odboru.

 

Plnění úkolů vyplývající z předchozích zasedání ZM

 

Usnesení č. 11/5/2019

Zastupitelstvo města schvaluje podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet města Mníšku pod Brdy za rok 2018 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradou.

ZM přijímá nápravné opatření:

1. ZM ukládá starostce města na základě § 25 zákona 320/2004 Sb. přehodnotit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy Města Mníšku pod Brdy.

ZM doporučuje stanovit všechny kontrolní cíle a stanovit podmínky, které budou v souladu se zákonnými požadavky na provádění finanční kontroly a funkční vnitřní řídící a kontrolní systém města.

2. ZM ukládá tajemnici úřadu, aby zajistila proškolení pracovníků úřadu na téma rozpočtové příjmy, výdaje a finanční kontrola, aby jejich pracovní kompetence byly v souladu s plněním zákona o finanční kontrole:

Vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy (starosta obce) včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.

3. ZM ukládá RM zajistit aktualizaci vnitřních předpisů města tak, aby byla zajištěna předběžná řídící kontrola:

a) před vznikem závazku (očekávání vzniku výdaje - evidence veškerých budoucích výdajů města),

b) po vzniku závazku (kontrola výdaje k proplacení, rekapitulace platů a odvodů, výdaje z BÚ a pokladny),

c) před vznikem nároku (kontrola právního nároku k příjmům, evidence příjmů, opatření k vyloučení a zmírnění rizik),

d) po vzniku nároku (např. schvalování vydaných faktur).

 

Plnění je průběžné, od minulého jednání ZM došlo:

1. k úpravě práv v IS VERA tak, aby úředníci FO měli přístup k platným smlouvám (jednodušší kontrola smluvních závazků)

2. ke shromáždění informací k zadání forenzního auditu

 

Zpráva z odborů MěÚ a městské policie:

 

Odbor správy majetku a investic

• nákup vánočního osvětlení v rámci reinvestic odsouhlasené RM dle zpracovaného grafického návrhu,

• Komunikace s občany ohledně napojení nemovitostí na VaK Města MpB

• Zajištění PD kanalizační přípojky pro objekt Penzion Kožíšek + podklady pro žádost Ohlášení záměru stavby,

• Poptávkové řízení akce „Výměna vodovodního řadu ul. Čisovická“ – celý proces až po uzavření SOD,

• Zajištění PD – přeložka vodovodního řadu v ul. V Lipkách,

• Průběžná příprava akce VaK a Komunikace pro 4RD v Rymani + zajištění souhlasů majitelů dotčených pozemků,

• Příprava akce „Propojení vodovodního řadu Na Madlenkách“,

• Dohled nad realizací stavby „Propojení vodovodního řadu ul. Sluneční a V Lipkách“

• Dohled nad realizací výstavby VaK řadů v ul. V Zahrádkách,

• Vysoutěžen zpracovatel na generel vodovodu a kanalizací města,

• Úpravy vybraných vchodů do bytových domů na pozemcích města ul. Lhotecká a 5.května,

• Úprava povrchu propojovacího chodníku ul. Dobříšská a Za Sokolovnou,

• Výměna okapů objektu Knihovny,

• Nátěr oken objektu Kláštera v Barokním areálu Skalka,

• Výměna kotlů v budově MŠ 9. května

• Nátěr dřevěného obkladu obvodového pláště v MŠ Nová,

• Položení asfaltového povrchu ve Višňovce v Rymani,

• Příprava výběrového řízení vodovod ve spodní části Rymaně,

• Vydáno stavební povolení na technickou místnost MP – výběr dodavatele RM 30.9.,

• 30.9. bude předán val u dálnice,

• Poslední týden v září realizace úpravy příjezdové cesty k zadnímu vchodu ZŠ č.p.420,

• Připravuje se úprava obřadní síně MÚ na kanceláře,

• Proběhlo výběrové řízení na výsadbu 2019 – výběr dodavatele RM 30.9.,

• Probíhá pasportizace Domova pro seniory,

• V pondělí převzetí oplocení skládky,

• Realizuje se PD na přístavbu ZUŠ,

• Probíhá administrace předání Fabiánku městu v objektu DPS,

• Realizuje se PD na víceúčelové hřiště v Edenu,

• Realizuje se studie na chodník ve Stříbrné Lhotě,

• Realizuje se PD na parkování v ul. Nádražní,

• Příprava rekolaudace Poustevny (řešeno ÚP),

• Příprava rekolaudace dílny,

• Bude nutná úprava PD opravy mostu přes Bojovský potok (v souvislosti požadavky   
  památkářů),

• Křižovatka Pražská - Čisovická v současné době je jednáno s odborem dopravy MěÚ
  Černošice ohledně upravené projektové dokumentace,

• Byl vybrán dodavatel na retenční nádrže u stávající ZŠ – příprava podkladů a jednání,

• Příprava zadávacího řízení na rekonstrukci školní kuchyně,

• Příprava zadávacího řízení na rekonstrukci rybníků,

• 20.9. proběhne v ZŠ kontrola hasičského sboru – příprava všech dokumentů a nové
   posouzení požárního nebezpečí,

• Příprava nových smluv s 1.SčV – ZŠ,

• Reklamace ve školní kuchyni – kondenzace na VZT (mimo varné centrum),

• Reklamace v nové tělocvičně – zatékání v kabinetu,

• Řešení havárií v Domově pro seniory,

• Uvedení prostor v UVR do původního stavu a předání 30.9.,

• Příprava podkladů pro nové smlouvy na dodávku plynu,

• Zadány dopravní studie vybraných lokalit ul. Ke škole, Nová, Jana Šťastného, Na Madlenkách,

• Zadána studie na retence na nám. F. X. Svobody,

• Poptávána PD na chodník k nádraží až po katastr Nová ves pod Pleší,

• Doplněn mobiliář na novém hřišti na Starém sídlišti.

 

Okál 851

• Natření štítů, včetně opravy prken na severozápadní straně,

• V přízemí domu natřeny všechny podlahy (realizováno svépomocí, město proplatilo pouze
   barvy),

• Výměna oken v celém objektu, připraveno zalištování oken zevnitř objektu,

• Příprava na izolaci – odstranění dlažby u základů – uděláno svépomocí, město poskytlo
  kontejner na suť,

• Natřeno celé oplocení objektu také svépomocí.

 

Pavilon

• Po kolaudaci probíhá odstraňování vad a nedodělků stavby,

• Realizuje se val u pavilonu,

• Realizuje se parkoviště u pavilonu,

• Upravuje se PD na parkurové hřiště

 

 Zdravotní středisko Komenského 886

• Oprava rozvodů vody, a odpadů v ordinacích MUDr. Pirunčíka, MUDr. Magury,

• Nové rozvody elektřiny,

• 3 ks sociálních zařízení, nové obklady, rozvody, nová keramika, nové dveře,

• Nový poklop v chodbě – zpřístupnění kanálu ležatých rozvodů pod celým střediskem,

• Nové podlahy ve výše uvedených ordinacích,

• Odstranění plísní v ordinaci MUDr. Brichové,

 

Základní škola č.p. 886

• Položena nová podlaha v herně ZŠ

• V důsledku havárie vody v ZŠ Komenského č.p. 886 ve dnech 27. – 28.7.2019 byla  
   vytopena lékárna, ordinace vč. zázemí dětské lékařky a téměř ¾ prostor ZŠ. Náklady na
   odstranění této havárie jsou k dnešnímu datu vyčísleny na 1.334.573,- Kč.

Náklady zahrnují:

• Vysoušení stavby odbornou firmou vč. měření vlhkosti zasažených prostor 123.347,- Kč

• Oprava elektroinstalace 239.607,- Kč

• Vyklizení prostor po havárii 75.000,- Kč

• Provedení otvorů do SDK příček 30.250,- Kč

• Oprava WC – zapříčinila havárii 3.500,- Kč

• Provedení otvoru v SDK stropu u dětské lékařky 1.387,- Kč

• Zajištění kontejneru vč. likvidace poškozeného majetku 9.438,- Kč

• Malování v ZŠ 194.211,- Kč

• Položení linolea a koberce (lékárna a ordinace dětské lékařky) 18.755,- Kč

• Položení linolea v ZŠ 219.368,-

• Zaklopení otvoru v SDK stropu u dětské lékařky 2.286,- Kč

• Malování v lékárně 45.738,- Kč

• Malování u dětské lékařky 17.061,- Kč

• Zaklopení otvorů v SDK příčkách v ZŠ 22.294,- Kč

• Trhání linolea v ZŠ 90.213,- Kč

• Odstranění stěrky v ZŠ 189.813,- Kč

• Malování kabinetu v ZŠ 13.090,- Kč

• Zaklopení otvoru v SDK stěnách u schodiště v ZŠ 4.544,- Kč

• Malování vestibulu u lékárny 34.671,- Kč

 

Finanční odbor

• Finanční odbor prováděl běžné úkony spojené s činností tohoto odboru, včetně zastupování v pokladně MÚ za nepřítomnou kolegyni.

• V současné době jsou vyčerpány dotace na stavbu Pavilonu od MFČR / 30 mil. Kč/ a KUSK / 8 mil. Kč/ a vedoucí FO jednala se zástupcem ČS a.s. o čerpání schváleného úvěru ve výši 40 mil. Kč.

• Vzhledem k došlým dotacím a přesunům v rámci schváleného rozpočtu byly schváleny RM 2 rozpočtové opatření – 4/2019, 5/2019/ a zastupitelstvu města bylo předloženo ke schválení RO č.6/2019

 

Odbor vnitřních věcí

Vzhledem k dovoleným probíhaly zástupy na jednotlivých pracovištích, jednání přestupkové komise se v této době neuskutečnilo.

• v soc. oblasti 1 nový klient a 11 nových anonym. klientů, celkem máme v současné době 75 klientů

• proběhlo další kolo komunitního plánování na MěÚ Černošice

• příprava nových výsadeb na podzim 2019

• běžná agenda odboru, povolování kácení, výpisy na Czech Pointu, vidimace a legalizace, přihlašování k trvalému pobytu

 

Odbor kanceláře starostky

• Odbor připravil VZMR na nákup nového serveru, neboť ten stávající již přesluhuje. Součástí přípravy veřejné zakázky malého rozsahu bylo i stanovení kritérií a jejich nastavení. Vítězem zakázky se stala společnost Schindler systems, s.r.o., realizace by se měla uskutečnit do 5 týdnů od podpisu smlouvy, která je v současnosti mnou podepsaná a odeslaná vítězné společnosti.

• OKS zajišťoval nejrůznější kulturní akce, např. benefiční koncert pro Aničku či vystoupení Tomáše Kluse, které se uskutečnily na Skalce, stejně jako vernisáže čtyř výstav v kostelíku a

v klášteře. Ve spolupráci s kulturní komisí a dobrovolníky se OKS podílel na červnových a srpnových Mníšeckých trzích Najíme se. Hlavní akcí léta byla Skalecká pouť s 10. Neckyádou. Při příležitosti Dnů evropského dědictví nedávno zazpívalo v kostele sv. Václava trio Opera Divas A. Kalivodové, P. Senić a T. Mátlové a na Skalce v sobotu proběhl závěrečného koncertu Městského kulturního léta, o které se postaral Pavel Šporcl a cikánská cimbálovka.

• Z dalších IT záležitostí bylo úspěšně otestováno napojení mníšeckého městského úřadu na prostředí agendových informačních systémů (evidence obyvatel a cizinců), aby bylo možné využívat kompozitní služby v systému VERA. Jedná se o usnadnění identifikace a následné ztotožnění fyzických osob vedených v různých evidencích s využitím údajů, které nejsou v registru obyvatel.

• Pokračuje příprava nového webu města, dodavateli byla vedením radnice schválena grafická podoba a v současné době probíhá naplňování stránek texty a chystá se finalizace nové struktury.

• Výstupem z cyklu seminářů projektu neziskové organizace Charita ČR a Svaz měst a obcí České republiky „Udržitelná města a obce II“, který v červenci pokračoval dvoudenním setkáním, bude v listopadu realizace akce „Udržitelný Mníšek 2030 – 30 let od sametové revoluce“ v kulturním sále Pavilonu, na kterém vystoupí s příspěvkem i ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček. Dopoledne budou připraveny workshopy pro školáky a v podvečer veřejná beseda s odborníky.

• OKS připravuje podklady k vytváření nového vizuálního stylu města, oslovilo spolky s prosbou o odpovědi na položené otázky, vlastní nápady a připomínky ke korporátní identitě Mníšku pod Brdy.

• Kulturní referentka se podílí na přípravě rozvrhu pro spolky a zájmové organizace v sálech nového Pavilonu.

 

Městská policie

Strážníci

• řešili 48 dopravních přestupků

• vyjížděli na 35 Fireportu na žádost Hasičského záchranného sboru

• vyjížděli na 5 dopravních nehod

• odchytli 10 psů

• odchytli pštrosa, želvu, kozy

• odstraňovali 7 kadáverů (uhynulé zvíře) – přejete kočky, poražená srna, divočák aj.

• převáželi dvě osoby do protialkoholní záchytné stanice a jednu osobu do Psychiatrické léčebny Bohnice

• vyjížděli na 20 případů rušení nočního klidu

• zajistili odstranění několika autovraků

• asistovali při zajištění následujících akcí: Orientační běh, Skalecká pouť, dětské dny, Česká veterán Rallye

• dvakrát vyjížděli na ohrožení života

• spolupracovali s KVS (Krajská veterinární správa) ohledně týrání psů – dva případy

• řešili 2 přestupky na úseku veřejného pořádku

• dohlíželi na provoz v ul. Ke Škole a v ul. Nová

 

Zast. Kotoučová – dotaz ke kolaudaci Pavilonu – původně měl být kolaudován pavilon společně s parkovištěm a mluvilo se o tom, že se by se to mohlo rozložit – jak se vám to teď povedlo?

Starostka - Protože parkoviště bude kolaudováno speciálním úřadem.

 

Usnesení č. 3/6/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MÚ.

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

-

Pro

Pro

pro

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO    13        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

 

5) Zpráva FV

 

Předseda FV a zastupitel Jirota přečetl zápisy z jednání finančního výboru č. 10 ze dne 4.9.2019 a č. 11 ze dne 11.9.2019.

Program FV na jednání č. 10 - kontrola plnění akčního plánu, Pavilon, pohledávky města, mimořádná kontrola předplaceného nájemného (Komwag), plnění rozpočtu 2019, harmonogram rozpočtu na rok 2020, kontrola proplacené dovolené zastupitele za rok 2018.

V souvislosti s kontrolou plnění rozpočtu byla vedoucí FO požádána, zda je možné, aby účtárna pravidelně překlápěla zaúčtovaná data ze „zásobníku“ do účetnictví, nejlépe v pátek, aby v pondělí byla data v účetnictví aktuální.

K harmonogramu rozpočtu pro rok 2020: FV bude upřednostňovat požadavky OSMI na projekty, které budou mít vypracovanou projektovou dokumentaci, příslušná stavební a jiná povolení a předpokládanou cenu na základě průzkume. Nestane se tak, jako letos, že 1,7 mil. zbytečně leží na rekonstrukci křižovatky Pražská a ještě se nekoplo. Prostředky se mohly použít někde jinde.

Při kontrole proplacené dovolené došlo k neshodě členů FV pověřených kontrolou, o zápisu hlasovali ostatní členové FV. Protokol byl předán vedoucí FO k vyjádření.

Celý text zápisu z jednání FV č. 10: e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah325_1.pdf&original=Z%C3%A1pisFinan%C4%8Dn%C3%ADV%C3%BDbor_4.9.19.pdf

Program FV na jednání č. 11 – projednání rozpočtového opatření č. 6, kontrola výdajů Pavilon.

RO č. 6 řeší navýšení objemu rozpočtu o částku 5 mil. Kč na Pavilon a převádí 550 tis. z ODPA kanalizace na ODPA vodovod – jedná se o kompletní opravu vodovodu v Čisovické ulici. Kanalizace bude řešena pravděpodobně v příštím roce.

Celý text zápisu z jednání FV č. 11:

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah325_2.pdf&original=Z%C3%A1pisFinan%C4%8Dn%C3%ADV%C3%BDbor_11.9.19.pdf

 

Digrin – proč je nezbytně nutné překlápět data ze zásobníku s týdenní intenzitou. U soukromníků je to jasné, ale proč tady na obci – nic se tím nezíská, jen víc práce pro finanční odbor. K žádnému většímu zkreslení tam nemůže docházet.

Jirota – tak, aby tomu porozuměli všichni – starostka je zodpovědná za výdajovou část a musí vědět každý den bez ohledu na to, jestli to někoho zatěžuje nebo ne – musí vědět stav výdajové a příjmové části. Chápu, že je to pro tebe věc neznámá.

 

Starostka – v první polovině roku nám to zásadní problémy nečiní, ale ke konci roku by to ocenila – vědět, jak si s rozpočtem stojíme, vidí to jako velice důležité.

 

Šibřinová - kdykoliv budu potřebovat, tak si ze zásobníku data vytáhnu, to není problém.

Souhlasí s tím, aby město mělo aktuální data.

 

Jeřábková - V tuto chvíli nedostali aktuální data. Je nutné, aby bylo vědět, co bylo zúčtováno, proplaceno. V zásobníku byly údaje za 24 mil, zapomnělo se na ně a byl problém s kontrolou.

Žádá zastupitele o následující – zjistili, že bylo 2x a to v roce 2012 a 2015 sníženo předplacené nájemné od Komwagu - celkem za 1 mil. – nepodařilo se zjistit, z jakých smluv k tomu došlo.

Žádá, aby zastupitelé zaúkolovali usnesením KV, aby překontroloval, zda existoval důvod k tomu, že se 2x snížilo předplacené nájemné.

 

Starostka – návrh usnesení - práce pro návrhovou komisi.

 

Digrin – to je podobný případ jako kontrola té zatáčky – uvedu to v části vyhrazené pro zprávu KV. To je už podruhé, co KV kontroluje svoji práci z minulosti. Poprvé jsme to udělali – udělali kontrolní výstup a teď je to za činnost 2012 a 2014 – kdy současní členové KV byli tehdy v RM a ZM – to je střed zájmu, jak vyšitej. Nechcete si na to najít někoho jiného?

Starostka – my to potřebujeme zjistit.

Digrin – jde o výslovný střet zájmů – prohlásíme se za podjaté.

Starostka – my to tak uděláme a vy se prohlásíte za podjaté, a my to budeme řešit,

 

Kotoučová – připomíná, že je třeba doplnění chybějícího člena FV.

Starostka – také je třeba doplnit náhradníka opozice pro RR – stále nemáme.

 

Jeřábková – rozumí Digrinovi, smlouva je stále aktivní, navrhuje, aby to bylo řešeno v rámci forenzního auditu.

 

Starostka na tom trvá. (pozn. aby kontrolu provedl KV)

 

19:38 – příchod zast. Kotouče přítomno 14

 

Vilimovský – ještě dotaz k bodu 6) programu FV – kontrola proplacené dovolené, jaký je výsledek?

Jirota - V současné době byl výstup předán paní Šibřinové k vyjádření a pak také panu Digrinovi, až potom s tím budete seznámeni.

Digrin – to je ta moje rok přemílaná dovolená – v roce 2018 si nevybral všechnu dovolenou a ta dovolená byla proplacená. Je to pravda, že podle novely zákona je k tomu vyžadován souhlas zastupitelstva. ZM musí schválit, že byla proplacená – a to je to, co se tu řeší, tak to vyřešte.

Starostka – když jste se vracel do svého zaměstnání – mohl jste požádat svého původního zaměstnavatele, nebo zastupitelstvo.

Digrin – netušil, že došlo ke změně zákona, to nebylo ani za pana Jiroty.

 

Usnesení č. 4/6/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru.

 

Dalešická

Davis

Digrin

V.Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

L.Kožíšek

Nováková

Páterová

Zdržel se

Pro

Pro

Pro

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Zdržela se

Pro

PRO    12        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 2

 

 

Návrhová komise připravila návrh usnesení - Usnesení č. 5/6/2019

 

ZM pověřuje KV kontrolou závazků a všech souvisejících náležitostí

vyplývajících ze strany společnosti Komwag podle smlouvy uzavřené dne 11.7.2011.

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Proti

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

Zdržel se

Zdržela se

Pro

Zdržela se

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Proti

Pro

PRO    9          PROTI 2                     ZDRŽELI SE 3

 

 

6) Rozpočtové opatření č. 6/2019

Rozpočtové opatření vysvětlila vedoucí FO, Šibřinová.

Rozpočtovým opatřením se navyšuje rozpočet na výstavbu Pavilonu – 5 mil. dle rozpisu, který je v uvedené tabulce a přesouvají se prostředky na opravu vodovodu v ulici Čisovická, kterou je třeba realizovat před opravou komunikace.

Dále jsou do rozpočtového opatření zapracovány přijaté dotace na Šblony v MŠ 9. května a na sčítání lidu a přesun v rámci rozpočtu – dětská hřiště.

 

Digrin - Výsledek na Pavilonu mu přijde jako luxusní – je to velká zásluha paní Mestekové a Bohunky Minařikové, protože na tom nechaly život. – 107 -108 mil. zasmluvněných. Jednoznačně těch 5 mil podpoří – jsou v tom i úpravy okolí, nábytek, atd.

Starostka – co se týká poděkování a hlídání stavby pavilonu  - nesmíme zapomenout ani na projektového manažera pana Oleríny.

 

Jen má protinávrh – zatáčka na Pražské se už letos neudělá, bylo na ní rozpočtováno 1,7 mil. Navrhuje, ať se udělá kolem pavilonu základní cestní sít.

Navrhuje navýšit pro Pavilon ne 5 mil ale 6,5 mil.

Starostka – k tomu by bylo třeba vyjádření OSMI.

Minaříková - Cesta na val a sadové úpravy v tom nejsou zahrnuty – to jsou asi tři miliony.

 

Jirota – k návrhu Digrina,

už na začátku roku přišel s převodem peněz. Aby mohl s klidným svědomím pro to zvednout rukou, chce vědět, jestli je na to projekt, stavební povolení a pokud to není, tak to nechme jak to je.

Starostka – je to stavba za 3 mil, ale nemáme peníze, máme položkový rozpočet.

 

Minaříková – 1,7 mil. by mohlo stačit na tu cestu, jednáme s Černošicemi na úpravě rozpočtu.

Digrin – přijde mu, že všechno, co se na to může dát navíc, je dobré, hlavně dokončit tu cestní síť u školy.

 

Vilimovský – má k tomu konzervativnější přístup – bez podkladů je špatné rozhodovat.

Jirota – může se to dát do rezervy a 200 tis. nechat na Pražskou Pasáž.

Sáblík – když teď nevíme, co se vlastně udělá, tak tam stejně peníze zbydou. Když se to převede, tak nikde není psáno, že se to vyčerpá.

Digrin – v zatáčce je nulová šance, ale v okolí Pavilonu ta šance je, a smysl toho je, že firma začne a třeba to dodělá v příštím roce.

 

Jeřábková – dotaz - když by se začaly dělat ty komunikace, jak je to časově náročné? – Musí se vyhlásit VŘ, musí proběhnout soutěž, všechno to trvá nějakou dobu, jestli je reálné, aby se to stihlo?

V Kožíšek – nelíbí se mu ten přesun 550 tis. z oprav komunikací.

Starostka – nejprve se musí udělat vodovod a pak teprve komunikace.

Diskuse o přesunech.

 

Starostka – navrhuje kompromis – navýšení položky okolí pavilonu o 1,5 mil., pak se domluvíme na projektové realizaci

Minaříková – mohlo by se to vysoutěžit celé a pak určit postupné plnění.

Digrin, když tam ty prostředky přijdou, tak umožní vypsání soutěže.

 • stahuje svůj návrh, protože návrh starostky je stejný, jako ten jeho.

 

Šibřinová – rozpočtové opatření se upraví tak, že u položky Křižovatka Pražská-Čisovická bude převedeno 1,5 mil na Pavilon.

Hlasování o takto upraveném RO.

Usnesení č. 6/6/2019

Zastupitelstvo města schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 6/2019.

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Proti

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Zdržel se

PRO    12        PROTI 1         ZDRŽELI SE 1

 

 

7) Zpráva KV

 

Právu přednáší předseda KV – Petr Digrin.

Dostali jsme za úkol zkontrolovat sami sebe, snažili jsme se to prozkoumat.

Výsledek je z mého pohledu ne zcela uspokojivý. Není možné po těch letech, ani z materiálů zjistit vše potřebné, co se týká výstavby Pasáž Pražská. Přistoupili k tomu tak, že kontrolovali plnění všech přijatých usnesení. Vše je v zápis KV č. 5.

Pouze 2 body probere podrobněji – prodej proběhl v r. 2009,  obec prodala bývalé kino č.p. 17 včetně pozemku kromě části pozemku pod chodníkem za 4 mil. korun – po velké diskuzi. Byl odsouhlasen záměr prodeje, investiční záměr, dopravní řešení si udělalo město, za předem dohodnutých podmínek se uzavřela smlouva. V rámci usnesení tak, aby prodej byl realizován – nenašli žádná pochybení – všechna usnesení k prodeji jsou z roku 2009. Důležité bylo – o čem se to pořád točí, jestli tehdy zastupitelstvo chtělo řešit chodník. Dnes, z jednotlivých podkladů se nedá identifikovat vůle zastupitelstva, kde realizovat chodník. Ze zápisů je průkazné, že vůlí zastupitelstva bylo zvětšení poloměru zatáčky, co se týče chodníku, se to vyvodit nedá. Je to jen v podkladech, které máte k dispozici – v materiálech do ZM – někde je chodník zakreslen, někde není, někde jsou stromy. Proto se v KV opřeli o to, co bylo odhlasováno na ZM jako závazný záměr dopravního řešení, který byl přílohou smlouvy a protože to RM už řešila, dovolil si to znova vytisknout - barevně. Nikdy by to nerozklíčovali, pokud by se nedostali k originální stavební dokumentaci. (Pozn. rozdává zastupitelům vytisknutý materiál)

Na kontrolním výboru řešili, co bylo tehdy myšleno. Když se na to podíváte – co je zjevné? – Narovnání – rozvolnění křižovatky (tlustou červenou čárou).

KV na to nemá jednoznačný názor, zda tam byl chodník řešen nebo ne – jedna varianta – tenkou čárou – vymezení odstupu staveb, kdyby se přistoupilo na tézi chodníku, navazují na to ty přechody, vyznačené černou barvou. V každém případě, takto byl ten projekt v r. 2014 schválen – tam není odlišnost. Kopie projektu – rampa tam byla zamýšlena hned v té projektové dokumentaci a vizualizaci – koresponduje s tímto výkresem.

Chodník byl zamýšlen kolem rampy a měl být ukončen přechodem a pak navazovala parkovací místa.

KV nedošel k jednoznačnému závěru, co bylo vůlí ZM.

 

Slavíková – překvapuje ji, že jako bývalý starosta - v roce 2016, neví, co schvaloval, že tam chodník možná byl nebo nebyl. Udivuje ji, že si nepamatuje, co bylo před 3 roky.

Digrin – v r. 2016 tam zcela jistě neměl být.

Digrin – pokud to tenké (pozn. čára na výkresu) je považováno za chodník, a to já si nemyslím, tak by měl být až k přechodu.

Projekt v r. 2014 zapracovával i část chodníku do zatáčky. Závaznost toho návrhu není v kompetenci zastupitelstva - je v pravomoci rady města to upravit, ale to mohou i další orgány. ZM nemůže převzít kompetence RM a dalších orgánů. Nemůže předpovídat, jaké stanovisko bude dalších orgánů, policie, Černošic atd.

KV se nedomnívá, že by RM překročila své kompetence.

Doporučení KV – dořešit majetkově – ne vzájemná břemena, ale pozemkové směny a vyrovnání –  to (pozemek), co je pod rampou – vlastníkovi stavby, a chodník a to okolo rampy do majetku obce.

Největší chyba, která se stala, bylo, že stavba proběhla dřív, než byly vyřešeny majetkové věci.

 

Diskuse o dokumentech a případném chodníku.

 

Starostka navrhuje, aby bylo přijato usnesení, aby ZM pověřilo radu města vypracovat právní posouzení o překročení pravomocí rady města při rozhodování ve věci Dostavby oblouku Pražské ulice.

Digrin – nemyslí si, že je to dobrý nápad – co právník to různý názor.

Nic to nemění na tom, jaký byl závěr kontrolního výboru.

Místo právního posudku je spíš pro právní rozbor ministerstva vnitra, který by to mohl překontrolovat – jako jediný rozhodový orgán.

Šretrová – těch projektů bylo za ta léta několik a není to možné si to všechno pamatovat.

Jirota – našel si tu kupní smlouvu – (v článku VII odst. 4), kterou schvalovalo zastupitelstvo – je zmiňováno dopravní řešení křižovatky - včetně chodníku.

Nechal si dát od SÚ celý spis a list po listu si to prošel.

Další diskuse na téma úprava křižovatky, rampy a chodníku.

Starostka – chodník tam evidentně měl být – od přechodu k přechodu.

 

Návrh usnesení:

ZM pověřuje RM, aby zadala právní kanceláři posouzení pravomocí při rozhodování ve věci Pasáž Pražská.

 

Digrin protinávrh – to není relevantní – jediným orgánem je ministerstvo vnitra.

Návrh, aby celou situaci, zda v roce 2014 překročila RM pravomoc má ministerstvo vnitra, coby dozorový orgán.

 

Jeřábek – Kolaudační rozhodnutí celé Pasáže proběhlo nadstandardně. Změny byly nadstandardní, KÚ to přerušil.

Od roku 50 se můžeme podívat na letecké snímky, jestli tam chodník byl nebo nebyl.

Investor měl také dát 15 parkovacích míst  - kde je město má?

Porušujete tady tu nejzákladnější věc, lidi tam chodí, zrušili jste chodník, navádíte lidi mezi auta.

Kotoučová – toto řešení si naopak pochvaluje – křižovatka je prostornější, dá pohodlně jít tím průchodem, nikdo nemusí před nikým uskakovat, selským rozumem jí to připadá lepší.

 

Digrin – to jsou osobní názory, ty můžeme mít každý jiné.

– podstatná věc ale je, smlouva obsahuje jasné závazky a KV upozorňuje na to, že nedodržel ten závazek 15 míst pro parkování a ty by měly být. Žádné podzemní garáže ve smlouvě nejsou. To byl původní záměr, který nebyl realizován. Město požadovalo 450 m2 pro komerční prostory a 15 parkovacích míst pro veřejnost.

 

Jeřábková – popsala osobní zkušenost ze zatáčky, když jela autem a procházel tam tatínek se dvěma holčičkami, musela zastavit a ještě jí mohl někdo zezadu nabourat.

 

Nováková – to je prostě neukázněnost lidí, to je stejné, jako když lidi přecházej u autobusové zastávky – to je jejich hloupost.

Kotoučová – a když tam bude chodník 90 cm, tak to stejně nebude stačit.

 

Digrin dává návrh – ať ministerstvo prošetří celou výstavbu Pasáže Pražská.

Pak je třeba dořešit majetkové záležitosti a dodržet 15 parkovacích míst, aby byla veřejně přístupná.

 

Vilimovský – myslet si, že ministerstvo něco rozhodne je liché.

Digrin – tím méně právník města.

Jeřábek – dejme to soudnímu znalci.

 

Návrhová komise znova formuluje protinávrh Digrina

ZM pověřuje RM, aby posouzením pravomocí RM v rámci usnesení RM č. 8-093/2014 týkajícího se projektu Pasáž Pražská oslovila ministerstvo vnitra jako jediný věcně příslušný orgán.

Usnesení č. 7/6/2019

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Proti

Proti

Pro

Pro

Proti

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Proti

Proti

Pro

Pro

Proti

PRO    8          PROTI 6         ZDRŽELI SE 0

Protinávrh byl přijat

 

Paní starostka přesto znova navrhuje, aby si město nechalo vypracovat doplňující studii od právníka.

Usnesení č. 8/6/2019

ZM pověřuje RM, aby zadala právní kanceláři Města vyhotovení právního posudku k usnesení RM č. 8-093/2014, zda RM překročila či nepřekročila své pravomoci

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

Další návrh usnesení se týká jednání s vlastníkem Pasáže Pražská o úpravě parkovacích stání pro veřejnost.

KV doporučuje jednání s vlastníkem Pasáže Pražská ve smyslu dodržení závazků kupní smlouvy tak, aby 15 parkovacích míst na pozemcích stavebníka bylo veřejně přístupných. Zejména se jedná o odstranění dodatkové tabule-značky parkoviště s vyhrazením pro klienta Pasáže Pražská.

 

Návrh usnesení

Usnesení č. 9/6/2019

ZM ukládá radě města jednat s vlastníkem Pasáže Pražská

ve smyslu dodržení závazků kupní smlouvy tak, aby 15 parkovacích míst na pozemcích stavebníka bylo veřejně přístupných. Zejména se jedná o odstranění dodatkové tabule-značky parkoviště s vyhrazením pro klienty Pasáže Pražská.

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO    14        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Další návrh usnesení se týká doporučení KV na majetkové vyrovnání s majitelem Pasáže Pražská (pozemky pod rampou a chodníkem)

 

Starostka – Digrin - diskuse o majetkových vyrovnání pozemků mezi investorem a městem.

KV navrhuje vzájemnou směnu vzájemným převodem částí pozemků.

Návrh usnesení – aby ZM pověřilo RM dořešit s majitelem Pasáže Pražská majetkové záležitosti vzájemnou směnou pozemků a to převodem částí jednotlivých pozemků pod schodištěm ve prospěch vlastníka Pasáže Pražská a spojovací komunikace ve prospěch Města.

 

Starostka uvádí i možnost smluv o břemenech.

 

Jirota – doporučení zastupitelstvu, neurčovat způsob vypořádání, do usnesení pouze uvést, aby RM vyřešila majetkové záležitosti, týkající se projektu stavby Pasáže Pražská.

Digrin – souhlasí – je to vždy o dohodě, není to o těch věcných břemenech.

 

Protinávrh usnesení:

ZM pověřuje RM dořešením majetkových záležitostí týkajících se projektu Pasáž Pražská.

 

Jeřábková – vy myslíte pozemek pod schodištěm a tím průchodem.?

Digrin – ano

 

Po další dlouhé diskusi hlasování o zopakovaném protinávrhu zastupitele Jiroty.

Usnesení č. 10/6/2019

ZM  pověřuje RM dořešením majetkových záležitostí týkajících se projektu Pasáž Pražská.

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

pro

pro

proti

Zdržel se

pro

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

Zdržel se

Zdržel se

pro

Zdržela se

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

pro

pro

pro

Zdržela se

pro

PRO 8             PROTI 1         ZDRŽELI SE 5

 

Zápis č. 6 

Kontrola se týkala pavilonu in situ.

Je v materiálech – nebyla shledána zásadní pochybení při realizaci – spíš konstatuje informace, že v rámci reklamací a nedodělků je vyjmenováno, na co si dát pozor – pohledové betony nejsou všude takové, jak by měly vypadat a pozor na odpočty ve změnových listech.

 

Zápis č. 7

Kontrolní výbor zmiňoval písařské chyby v zápisech - lze snadno opravit.

Kontrolní výbor upozornil, že rozpočtovým opatřením rada vyčlenila prostředky na řešení prostoru před novým MÚ a proběhla diskuse o zadání tohoto nového konceptu, který by mohl měnit koncept schválený zastupitelstvem – případná změna řešení okolí by měla procházet zastupitelstvem. KV k tomu nepožaduje žádné usnesení, pouze dává na vědomí zastupitelstvu.

 

Starostka – zabývali se tím, nicméně na RM došli k závěru, že neporušili usnesení zastupitelstva, - rada byla pověřena řešením, studii vnímáme jako řešení a není to rozpor a nevnímali to jako nutnost předložit ZM.

Digrin – pokud tam nedošlo ke změně konceptu, tak ne pokud došlo, tak by to tu být mělo.

 

Bažantnice, doprůzkum - KV upozornil, že nelze investovat do projektové dokumentace cizího majetku. Zápis vznikl v nějakém čase, došlo k posunu.

Vacíř se vyjadřuje v době, kdy už existuje společnost Mníšecká servisní, ale v době, kdy to vznikalo, to v souladu se zákonem nebylo. Nenavrhujeme žádné usnesení, protože dnes to je v jiné situaci.

 

Zápis č. 8

– řešení komunikace v oblasti Kvíkalky –

Rada pověřila pana Vilimovského jednáním s dotčenými vlastníky za účelem odkoupení.

KV upozornil, že jednáním pověřilo zastupitelstvo starostu měst.

Starostka může pověřit, koho chce, to je v pořádku, ale tady rada města pověřila člověka jednáním. Rada města nemůže měnit rozhodnutí ZM.

 

Starostka – to si vysvětlíme až u toho bodu.(je to v programu)

 

Jeřábková dotaz - proč je zápis č. 6 KV z 3. května dán do zastupitelstva až dnes, když před tím bylo červnové zasedání ZM, proč je tak dlouho?

Landová – z podacího razítka na zápisu je vidět, že zápis přišel až po jednání ZM.

 

Usnesení č. 11/6/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru.

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

pro

pro

pro

pro

pro

PRO 14                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

8) Aktualizace pravidel – Informace k poskytnutí příspěvku na školné (MŠ)

Předkládají Dalešická a Slavíková.

Pravidla pro poskytnutí příspěvku na školné, schválená v minulém roce, je třeba upravit i pro další školní rok. Pravidla na školní rok 2019/2020 se rozšiřují pro děti, které ve školním roce 2019/2020 nebyly přijaty do veřejné MŠ a v tomto školním roce dosáhnou tří let.

Příspěvek může být přiznán nejdříve od následujícího měsíce po měsíci, ve kterém dítě dosáhlo tří let.

Do pravidel bude doplněno, že kromě schválených podmínek musí žadatel předložit rozhodnutí o nepřijetí do MŠ v Mníšku pod Brdy, dosažení tří let věku dítěte mezi 1.9.2019 až 31.5.2020 a musí mít trvalé bydliště v Mníšku pod Brdy.

Dále bude v pravidlech doplněna povinnost předkládání potvrzení o zaplacení školkovného nejpozději do 15. následujícího měsíce.
Usnesení č. 12/6/2019

Zastupitelstvo města schvaluje pravidla pro poskytnutí příspěvku na školné z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na docházku dítěte do předškolního zařízení ve školním roce 2019/2020, které není zřízeno městem nebo svazkem obcí, zákonným zástupcům dítěte nepřijatého pro školní rok 2019/2020 k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované Městem Mníšek pod Brdy za stejných podmínek, jako v loňském roce.

 

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

 

 

 

 

 

 

Kotouč

Kotoučová

Kožíšek

Nováková

Páterová

 

 

 

 

 

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

 

 

 

 

 

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

Usnesení č. 12a/6/2019

 

ZM rozšiřuje pravidla pro poskytnutí příspěvku na školné na školní rok 2019/2020 z rozpočtu Města Mníšek pod Brdy o možnost podání žádosti zákonnými zástupci dítěte, které nebylo ve školním roce 2019/2020 přijato do veřejné MŠ a v tomto školním roce dosáhne tří let. Žadatel musí kromě schválených podmínek pro příspěvek splnit následující:

 • rozhodnutí o nepřijetí do MŠ v Mníšku pod Brdy na školní rok 2019/2020
 • dosažení tří let mezi 1. 9. 2019 až 31. 5. 2020,
 • trvalé bydliště v Mníšku pod Brdy

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Proti

Proti

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

Kožíšek

Nováková

Páterová

Proti

Zdržela se

Pro

Pro

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Zdržela se

Pro

PRO    9          PROTI 3         ZDRŽELI SE 2

 

 

Starostka navrhuje odsouhlasení prodloužení jednání zastupitelstva do 22:30 hodin.

Hlasování do 22:30

Usnesení č. 13/6/2019

ZM schvaluje prodloužení zasedání zastupitelstva města do 22:30 hod.

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

Kožíšek

Nováková

Páterová

Pro

Pro

Pro

Proti

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Proti

Pro

 

PRO    12        PROTI 2         ZDRŽELI SE 0

 

 

 

9) Členství města Mníšek pod Brdy ve spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

Předkládá starostka - Pokud by město do této oblasti vstoupilo – oblast mezi Řevnicemi a Příbramí – získalo by možnost využití dotací.

Jedná se o rozvoj oblasti Hřebenů, zahrnuje město Řevnice, Mníšek, Dobříš, Cukrák, CHKO Brdy.

Roční příspěvek do spolku je podle počtu obyvatel – u obce nad 1000 obyvatel je to minimálně 10 Kč na obyvatele, tj. na Mníšek 58.210,- korun.

 

Rozprava

Digrin – byl u začátku zakládání tohoto spolku, je v podstatě spoluautorem stanov.

V tuto dobu ale nedoporučuje, aby město do spolku vstoupilo, Původní návrh – příspěvkový řád a pravomoci byly jiné.

Podle současných pravidel by v podstatě znamenalo, že se nedostanou ani k informacím, ani k hlasovacím právům.

Příspěvkový řád je nyní postaven tak, že kdo dá víc, tak taky víc bere, má víc hlasů. Bylo nás asi 8, kteří do toho chtěli jít, posilovalo to funkce a pravomoci měst – i ta menší měla možnost vstoupit do rozhodování. Ten, kdo teď rozhoduje, je Středočeský kraj a Příbram.

Pokud tam budete delegovaná za Mníšek, a pokud nebudete ve výboru, tak na valné hromadě nebudete mít žádnou rozhodovací pravomoc.

 

Diskuse o možnostech vstupu

Digrin – doporučuje nejprve jednat o možnosti místa ve výboru.

Starostka – nelze jednat o změnách stanov, když nejsme členem spolku.

Marketingová studie se týká cyklotras, které na sebe navazují. Je logické, že být součástí bude mít výhodu, např. ve značení tras a map.

Slavíková – velký smysl má, aby do spolku vstoupil také Mikroregion, ale nejde to proti tomu, aby teď vstoupilo město.

Jeřábková – pokud vstoupíme, – kdy se bude platit příspěvek?

Starosta – příští rok.

Jeřábek – MASka je zatím nefunkční. Je pro to, aby se vstoupilo do spolku.

 

Ze zasedání odešla zast. Nováková ve 22:08

 

Digrin navrhuje - Jednat o úpravě stanov – minimálně rozšíření představenstva o Mníšek nebo tam vstoupit jako Mikroregion ve spojení s Řevnicemi by to mělo váhu.

 

Slavíková – ve stanovách se píše, že členství je na základě písemné žádosti, ve které je uveden souhlas s obsahem platných stanov.

 

Digrin – dává tedy protinávrh – dojednat přístup do výboru a snažit se o změnu stanov - zvýšení počtu členů výboru na 6 a změnu příspěvkového řádu.

Návrh usnesení:

ZM pověřuje starostku jednáním o zvýšení počtu členů výkonného výboru spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. z 5 na 6 a o změnu jeho Příspěvkového řádu.

Hlasování:

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

proti

proti

pro

pro

proti

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

pro

pro

proti

-

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

proti

proti

proti

zdržela se

proti

PRO    4          PROTI 8                     ZDRŽELA SE 1
(Usnesení nebylo přijato)

 

Usnesení č. 14/6/2019

ZM schvaluje členství Města Mníšek pod Brdy ve Spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

ZM schvaluje stanovy a příspěvkový řád spolku.

ZM deleguje Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. starostku města Mníšek pod Brdy, k zastupování města v orgánech spolku.

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

pro

pro

zdržel se

zdržel se

pro

 

Kotouč

Kotoučová

Kožíšek

Nováková

Páterová

proti

proti

pro

 

 

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

pro

pro

pro

zdržela se

pro

PRO 8             PROTI 2                     ZDRŽELI SE 3

 

 

10) Zrušení usnesení ZM č. 26 z 24.6.2010

Starostka připomněla znění původního usnesení ZM z roku 2010:

ZM 2) bere na vědomí a) informace k průběhu výstavby kanalizace a pověřuje starostu města jednat:

 • jednat o bezúplatném převodu pozemků na město s tím, že do doby nejpozději 12 měsíců bude na náklady města vybudována zpevněná komunikace,
 • město vykoupí pozemky za 50,- Kč/m2 s tím, že město nebude na své náklady budovat komunikaci

 

Ani jeden z těchto úkolů nebyl splněn a výkupní cena pozemků mezitím zastarala a již není v současné době realizovatelná.

 

Návrh usnesení:

ZM ruší Usnesení ZM č. 26, 2) bere a vědomí, písm. a) ze dne 24.6.2010.

ZM pověřuje RM dalším jednáním o odkupu pozemků za cenu v místě a čase obvyklou.

 

Šretrová – uvědomujete se, že stoupnou náklady?

Digrin – klidně to zrušme, ale tím, že bude pověřená rada – bude to precedens.

Vilimovský – zrušme druhou větu návrhu usnesení.

 

Usnesení č. 15/6/2019

ZM ruší Usnesení ZM č. 26, 2) bere na vědomí, písm. a) ze dne 24.6.2010.

 

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

L.Kožíšek

Nováková

Páterová

Pro

Pro

Pro

-

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

11) Majetkové záležitosti

Rada města projednala žádosti o odkup částí pozemku 336 k.ú. Rymaně, souhlasila s prodejem a postoupila k rozhodnutí zastupitelstvu. Pro město nemají pozemky další smysl.

Kupní smlouvy jsou na prodej částí pozemku parc. č. 336/2 a 336/3 v k.ú. Rymaně.

 

Usnesení č. 16/6/2019

ZM souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 336/2 o výměře 29 m2 v k.ú. Rymaně odděleného geometrickým plánem č. 550-104/2018 z pozemku parc. č. 336 v k.ú. Rymaně do vlastnictví pana Václava Žána.

ZM schvaluje znění a  uzavření kupní smlouvy mezi Václavem Žánem, bytem  Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9  a Městem Mníšek pod Brdy na pozemek parc. č. 336/2 o výměře 29 m2, v k.ú. Rymaně za kupní cenu 58.000,- Kč.

ZM pověřuje starostku podpisem této kupní smlouvy.

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

Kožíšek

Nováková

Páterová

Pro

Pro

Pro

-

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Usnesení č. 17/6/2019

ZM souhlasí s prodejem pozemku  336/3  o výměře 32 m2 v k.ú. Rymaně odděleného geometrickým plánem č. 550-104/2018 z pozemku parc. č. 336 v k.ú. Rymaně. do vlastnictví .....                                     .

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy  mezi a Vlastimilem Dutkou, oba bytem Rymaně  ev.č. 517, 252 10 Mníšek pod Brdy  a Městem Mníšek pod Brdy na pozemek parc. č. 336/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Rymaně za kupní cenu 64.000,- Kč.

ZM pověřuje starostku podpisem této kupní smlouvy.

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

Pro

Pro

Pro

-

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 1. Přístup členů FV do informačního systému VERA

RM předkládá zastupitelstvu návrh, aby členové finančního výboru měli práva ke vstupu do systému účetnictví v IS VERA - z důvodu kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. - Opatření k věští transparentnosti

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí, aby členové FV mohli z důvodu kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města nahlížet do účetnictví města v IS VERA a pověřuje RM realizací konkrétního řešení.

 

Kotoučová – protinávrh -  rozšířit usnesení o členy KV a zastupitele.

Jirota – souhlasil, ale jen s návrhem pro povolení vstupu pro všechny zastupitele, (v KV jsou tři členové zároveň zastupitelé)

Kotoučová stahuje svůj protinávrh.

Digrin – doplňuje Jirotu – je to v podstatě doporučení ministerstva.

 

Usnesení č. 18/6/2019

Zastupitelstvo města souhlasí, aby členové FV a všichni zastupitelé mohli z důvodu kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města nahlížet do účetnictví města v IS VERA a pověřuje RM realizací konkrétního řešení.

 

Dalešická

Davis

Digrin

V. Kožíšek

Jirota

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

Kotouč

Kotoučová

L. Kožíšek

Nováková

Páterová

Pro

Pro

Pro

-

-

 

Pochmanová

Sáblík

Slavíková

Šretrová

Vilimovský

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

13) Mníšecká servisní, s.r.o. – průběžná zpráva

Starostka – v materiálech je ještě přiložena průběžná zpráva ohledně společnosti Mníšecká servisní, s.r.o.

Není potřeba o ničem hlasovat.

 

Konec zasedání 22:30 hod

 

Ověřovatelé:

Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                  

Mgr. Luboš Kožíšek                                 

 

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.                       

starostka

Vyvěšeno: 7. 10. 2019

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět