Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 40 ze dne 18. 11. 2019 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:        starostka:                 Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

                        místostarostka:        Ing. Dana Dalešická (do 17:25)

                        radní                        JUDr. Miroslav Vilimovský

                        radní:                       Mgr. Šárka Slavíková Klímová (od 17:25)                                          

                       zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

          tajemnice:                             Věra Landová

 

Omluven:      místostarosta:                       Ing. Radko Sáblík

 

  STAROSTKA  

 

Usnesení č. 1-40/2019

RM schvaluje program zasedání rady města č. 40 dne 18. 11. 2019.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

V 17:25 Odchází paní Dalešická a dostavila se paní Slavíková.

 

Usnesení č. 2-40/2019

RM bere na vědomí dopis č.j. 11015/2019 občanů Rymaně týkající se problematiky řešení dopravní situace zóny Z62.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-40/2019

RM souhlasí s dodatečnou  stavbou  přejezdu na pozemek parc. č. 76/36 přes pozemky města 75/3 a 75/1 vše v k.ú. Stříbrná Lhota pouze za podmínky, že bude předěláno zatrubnění na požadovaný průměr DN 500 nebo 2x400 v termínu do 30.6.2020.

V případě, že nebude termín splněn, požaduje RM odstranění stavby.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-40/2019

Rada města NESOUHLASÍ se změnou DSP „D4 PS Mníšek p/B – Kytín a MÚK exit 18 PS, oprava povrchu a odvodnění“ ve smyslu zrušení autobusové zastávky Mníšek pod Brdy, závod, hl. silnice, neboť tato změna by měla zásadní, negativní vliv na dopravní obslužnost mezi Mníškem pod Brdy a Příbramí.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-40/2019

RM souhlasí s navýšením spoje Dobříš - Mníšek pod Brdy v 16:03 -16:10 a spoje Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota v 17:15.

RM souhlasí s prodloužením ranní školní autobusové linky Řitka – Stříbrná Lhota – Základní škola.

RM souhlasí s posunem ranního spoje ze Stříbrné Lhoty ze 7:00 na 6:55 hod.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA  

 

Usnesení č. 6-40/2019

RM bere na vědomí Usnesení členské schůze spolku Fabiánek, z.s. ze dne 17.10.2019 o zrušení spolku Fabiánek, z.s. IČ: 22726195 se sídlem Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy ke dni 1.11.2019.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS  

 

Usnesení č. 7-40/2019

RM schvaluje Ceník inzerce v komunikačních kanálech Města Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-40/2019

RM vybrala vítěze VZMR Nákup PC a pověřuje starostku uzavřít smlouvu se společností Pekro, s.r.o.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-40/2019

RM odvolává Mgr. Jitku Kučerovou z funkce pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pro město Mníšek pod Brdy a jeho příspěvkové organizace s výjimkou Domova pro seniory Pod Skalkou, a do této funkce jmenuje Radka Pomije.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-40/2019

RM souhlasí s pořádáním kulturní akce pro veřejnost dne 31.12.2019 od 17:30 v budově hasičské zbrojnice ve Stříbrné Lhotě a odpálením ohňostroje v 19 hodin na pozemku č. parc. 379/2 k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-40/2019

RM bere na vědomí zápis z jednání KV č. 11 ze dne 11.10.2019.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-40/2019

RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro ŽP ze dne 30.10.2019

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-40/2019

RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny Mníšek pod Brdy v období 23.12. – 31.12.2019.

PRO: 3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-40/2019

RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 uzavřela darovací smlouvu se společností H.T.D., spol. s r.o. na finanční dar ve výši 90.000,- Kč. RM souhlasí s čerpáním finančního daru do konce roku 2020.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI  

 

Usnesení č. 15-40/2019

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt v č.p. 291, Mníšek pod Brdy  mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem V.  Ch., bytem Mníšek pod Brdy na dobu určitou do 31.1. 2020 bez možnosti dalšího prodloužení.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt v č.p. 291,Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely L.+V. Ch. bytem Mníšek pod Brdy na dobu určitou do 31.1.2020 bez možnosti dalšího prodloužení.

RM pověřuje starostku podpisem Dodatků č. 2 k nájemním smlouvám.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-40/2019

RM souhlasí s nabídkou  pozemku parc. č. 1339/12 o výměre 43 m2 v k.ú. Mníšek pod za celkovou kupní cenu 6.450,-.

RM doporučuje věc k projednání do ZM. 

PRO: 3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-40/2019

RM souhlasí s nabídkou  pozemku parc. č. 1339/10 o výměre 316  m2 v k.ú. Mníšek pod za celkovou kupní cenu 47.400,- Kč

RM doporučuje věc k projednání do ZM. 

PRO: 3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-40/2019

RM souhlasí s nabídkou  pozemků parc. č. 1339/13 o výměre 69 m2 v k.ú. Mníšek pod za celkovou kupní cenu 10.350,- Kč

RM doporučuje věc k projednání do ZM. 

PRO: 3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-40/2019

RM souhlasí s nabídkou  pozemků parc. č. 1339/16 o výměre 67 m2 v k.ú. Mníšek pod za celkovou kupní cenu 10.050,-.

RM doporučuje věc k projednání do ZM. 

PRO: 3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-40/2019

RM souhlasí s nabídkou  pozemků parc. č. 1339/20 o výměre 84 m2 v k.ú. Mníšek pod za celkovou kupní cenu 12.600,- Kč

RM doporučuje věc k projednání do ZM. 

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-40/2019

RM nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2363/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM postupuje věc do ZM.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-40/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.10.2019 na akci: - Stavební úpravy garáže č.p. 183 na technickou místnost městské policie, mezi Městem Mníšek pod Brdy a Josefem Proškem.

RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-40/2019

RM souhlasí s výběrem dodavatele – Parkurové hřiště u ZŠ s relaxační zónou, společností Enuma Elis s.r.o..

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a vybraným dodavatelem.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-40/2019

RM souhlasí s kácením dřevin - 1 ks stříbrný smrk (obvod nad 80 cm) a 2 stříbrné smrky (obvod pod 80 cm) na pozemku města č. parc. 819/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy u domu č.p. 580-581 za předpokladu  že případná náhradní výsadba bude provedena žadatelem SVJ Jana Šťastného č.p. 580-581 na jeho vlastní náklady.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-40/2019

RM souhlasí s přihlášením modřínové fasády Pavilonu ZŠ v Mníšku pod Brdy
do soutěže „Dřevěná stavba roku“ vyhlášené nadací Dřevo pro život.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-40/2019

RM souhlasí s výběrem dodavatele – Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace, Ing. arch. Janem Mudrou.

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy
a vybraným dodavatelem.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-40/2019

RM nesouhlasí s terénními úpravami pozemku č.parc. 1631/4,k.ú.  Mníšek pod Brdy.

RM odkazuje na stanovisko OVV - Ochrana přírody a krajiny: „Terénní úpravy se jeví zbytečně rozsáhlé, stačilo by urovnání terénu od děr a mírných nerovností, zarovnání kvalitní zeminou.
Na pozemku roste mohutný dub, práce v jeho kořenovém prostoru jsou nežádoucí
(tj. minimálně v prostoru průmětu plochy koruny stromu na zem). Rozsah zpevněné štěrkové plochy se jeví také nadměrný.  Doporučuje se nakombinovat
se zatravňovacími dlaždicemi“.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-40/2019

RM  ruší usnesení  č. 29-103/2018 ze dne 9.5.2018. RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku  č.parc. 569/12, k.ú. Mníšek pod Brdy včetně vodovodní a kanalizační přípojky pro budoucí RD a s připojením  pozemku  č.parc. 569/12, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

RM dále upozorňuje stavebníka, že kácení dřevin, které budou v kolizi se stavbou je povinen řešit dle zákona 114/1992 Sb. v rámci „Povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les“ vydaným MěÚ MpB odborem OVV.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-40/2019

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č.parc. 278/1, 278/4, k.ú. Rymaně vč. jímky splaškových vod.

RM doporučuje zvážit kapacitu jímky splaškových vod, případně splaškové vody řešit domovní ČOV.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-40/2019

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením pozemku
č. parc. 1178 a 1179, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uvedení pozemku č.parc. 2910/2, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy dotčeného stavbou do původního řádného stavu zejména asfaltového povrchu.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-40/2019

RM souhlasí s přívěsy optických kabelů na lampách a konzolách veřejného osvětlení (VO) a městského rozhlasu dle grafického zpracování návrhu – Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota, Mníšek pod Brdy – Rymaně Družstvem Eurosignal za předpokladu, že nebude omezen provoz veřejného osvětlení, při použití vysokozdvižné plošiny bude umožněn průjezd na komunikaci alespoň jedním jízdním pruhem a po realizaci budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

S dostatečným předstihem bude Městu předložen přesný harmonogram realizací jednotlivých částí přívěsů.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

Ing. Dana Dalešická                                                  Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

místostarostka                                                           starostka

 

Vyvěšeno: 27. 11. 2019

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět