Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 39 ze dne 4. 11. 2019 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

Přítomni:        starostka:                              Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

                        místostarostka:                     Ing. Dana Dalešická

                        radní:                                     Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                                                                                              

                        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

           tajemnice:                             Věra Landová

 

Omluveni:        radní                                      JUDr. Miroslav Vilimovský

                        místostarosta:                       Ing. Radko Sáblík

 

 

  STAROSTKA  

           

Usnesení č. 1-39/2019

RM schvaluje program zasedání rady města č. 39 dne 4. 11. 2019.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-39/2019

RM schvaluje:

Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku (investičního) z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu sportovních aktivit v roce 2020,

Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku (investičního) z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na odporu volnočasových nesportovních aktivit v roce 2020,

Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku (neinvestičního) z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu sportovních aktivit v roce 2020 a

Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku (neinvestičního) z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu volnočasových nesportovních aktivit v roce 2020.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-39/2019

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o advokátní úschově listin č. 66/2019.

Smluvní strany smlouvy: Město Mníšek pod Brdy, Pasáž Pražská, s.r.o., A.K., Š.Š., Advokátní kancelář Belha, Vacíř a spol., s.r.o..

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-39/2019

RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 uzavřela darovací smlouvu se společností IBM Česká republika, spol. s r.o. na finanční dar ve výši 46.000,- Kč. RM souhlasí s čerpáním finančního daru do konce roku 2020.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-39/2019

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy číslo AD_038_0002_2019 o provozu automatů a jejich rozmístění uzavíranou mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Dallmayr Vending and Office, k.s.

RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-39/2019

RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – komunikační prostředky Oblast podpory Vybavení jednotek SDHG obcí věcnými prostředky požární ochrany – komunikační prostředky.

Evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-4494/OBŘ/2019

RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-39/2019

RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – komunikační prostředky Oblast podpory Vybavení jednotek SDHG obcí věcnými prostředky požární ochrany – komunikační prostředky.

Evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-4495/OBŘ/2019.

RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-39/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zpracování územního plánu města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. arch. Milanem Salabou.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-39/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem jsou výkony kvalifikované osoby pořizovatele územně plánovací dokumentace nezbytné pro pořízení územního plánu města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. arch. Zdeňkem Kindlem.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-39/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo při administraci projektu

„Parkourové hřiště u ZŠ s relaxační zónou“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Magdaléna, o.p.s.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-39/2019

RM bere na vědomí Rozpočet finančních nákladů na opravu zdi kolem kostela sv. Václava předložený Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

   MÍSTOSTAROSTKA  

 

Usnesení č. 12-39/2019

RM vzala na vědomí žádost Obce Jíloviště, Obce Řitka a Obce Klínec o uzavření smlouvy o společném školském obvodu a zařazení do Obecně závazné vyhlášky města.

RM pověřuje místostarostku řešením OZV o školských obvodech a s tím souvisejících náležitostí dle žádostí obcí.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-39/2019

RM bere na vědomí žádost č.j. 10315/2019 a pověřuje OSMI osazením dopravních značek v ploše na protilehlé straně před branou vjezdu ke školní jídelně ZŠ Komenského 420.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-39/2019

RM schvaluje poskytnutí příspěvku zákonnému zástupci dítěte M.Š. dle žádosti

č.j. 10383/2019 ve výši Kč 1500,-/měsíc.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-39/2019

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu nebytových prostor – malého sálu v pavilonu mezi Základní školou Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, se sídlem Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy a Základní uměleckou školou Řevnice

a současně souhlasí s podáním žádosti Základní umělecké školy Řevnice na MŠMT o zapsání do rejstříku škol, jako další místo poskytovaného vzdělávání.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS  

 

Usnesení č.16-39/2019

RM bere na vědomí oznámení pana M.Č a J.Č. o jednání stavebního úřadu a postupuje věc vedoucí SÚ k dořešení.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-39/2019

RM schvaluje Odpisový plán prvku Lanová pyramida 2200 pořízeného 9/2019 na hřiště detašovaného pracoviště Mateřské školy 9. května, dle předloženého návrhu.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-39/2019

RM bere na vědomí vypovězení Smlouvy o poskytování knihovnického systému Clavius REKS ze dne 30.3.2010, uzavřené s Knihovnou Jana Drdy, Příbram.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-39/2019

RM bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 5 ze dne 10.10.2019.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-39/2019

RM bere na vědomí výhrady k chování poustevníka v barokním areálu Skalka a doporučuje starostce vypovědět smlouvu o dílo.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-39/2019

RM revokuje usnesení RM č. 2-25/2019 novým zněním:

RM bere na vědomí návrh komise pro hodnocení nabídek na přidělení veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup učebnic, pracovních sešitů a učebních pomůcek", firmě  ALBRA, spol. s r.o., Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly,  IČO 25141732, DIČ  CZ25141732  za nabídkovou cenu: 658.529,- Kč včetně DPH.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI  

 

Usnesení č. 22-39/2019

RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky a s  připojením pozemku č.parc. 27/4,  k.ú. Stříbrná Lhota na  kanalizační a vodovodní  řad za podmínky uvedení pozemku č.parc. 34, k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy dotčeného stavbou do původního, řádného stavu.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-39/2019

RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky a s připojením pozemku č.parc. 768/3, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky uvedení pozemku č.parc. 768/2,k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy dotčeného stavbou do původního, řádného stavu.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-39/2019

Rada města souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vodovod a splašková kanalizace ulice Severní, k.ú. Rymaně, Mníšek pod Brdy“

 

Rada města jmenuje do komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek: Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D., Ing. Danu Dalešickou, Karlu Koupou, Evu Mestekovou, Ladislavu Soukupovou

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-39/2019

RM souhlasí s umístěním stavby a se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „11010-076247RVDSL1903_A_S_MNPB102-MNPB1HR_OK “ v  k.ú. Mníšek pod Brdy.  

RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-39/2019

RM souhlasí s umístěním stavby za podmínky, že pro stavbu bude MěÚ Mníšek pod Brdy, Odborem vnitřních věcí – ochrana přírody a krajiny udělena výjimka ze škodlivých činností v ochranném pásmu památných lip v ulici V Lipkách. O výjimku si požádá stavebník a bude doložena ke stavebnímu řízení.

RM souhlasí  se  zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „11010-076515RVDSL1903_A_S_MNPB95-MNPB1HR_OK “ v  k.ú. Mníšek pod Brdy

RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-39/2019

RM souhlasí s umístěním stavby a se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „16010-044807 RVDSL1903_A_S_MNPB2103-MNPB1HR_MET“ v  k.ú. Mníšek pod Brdy.  

RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-39/2019

RM souhlasí s umístěním stavby a se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „16010-045208 RVDSL1903_A_S_MNPB2104-MNPB1HR_MET“ v  k.ú. Mníšek pod Brdy.  

RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-39/2019

RM konstatuje, že v návrhu rozpočtu pro rok 2020 nejsou dostatečné finanční prostředky na vybudování vodovodního řadu v pozemcích č. parc. 647/7, 647/6, 2714/57, k.ú. Mníšek pod Brdy a doporučuje OSMI akci zařadit do rozpočtu pro rok 2021.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-39/2019

RM souhlasí s provedením dvou vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku  č.parc. 206/13, k.ú. Rymaně.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-39/2019

RM souhlasí se zněním a  uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní J.V. jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 1292/1 o výměře 809 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 8888 /19 tj. zahrádky pod pořadovým číslem č. 6 v zahrádkářské osadě „Pod Hřištěm“ za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2021.

RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-39/2019.

RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení „Provozovatel prodejny - trafiky včetně obsluhy veřejného WC“.

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Ivanou Jandovou, IČ 75870720.

RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-39/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Přílohy č. 2 k Pachtovní smlouvě ze dne 11.4. 2017 včetně dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě na pozemky parc. č. 2363/2 o výměře 9588 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a   parc. č. 274/3 o výměře 2526 m2, 274/13 o výměře 3638 m2 a 274/14  o výměře 114 m2 v k.ú. Rymaně  mezi Městem Mníšek pod Brdy a  panem J.P.  za účelem sečení a sušení sena. Cena za pronájem činí 2000,- Kč/ha tj. 3173,20 Kč.

RM pověřuje starostku podpisem Přílohy č. 2 k Pachtovní smlouvě.
PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-39/2019

RM souhlasí, aby pozemky parc. č. 2890/1 o výměře 2,361 m2 a   2890/3 o výměře 225 m2   v k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou  v majetku KSÚS Středočeského kraje byly převedeny do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-39/2019

RM souhlasí  s přidělením bytu č. 17, panu  R.P. bytem                                              jako náhradu za  byt  v Penzionu  Rymaně č.p. 291 s platností od 1.1. 2020 na dobu určitou jednoho roku do 31.12.2020 s možností automatického prodloužení.  Jedná se o byt 1+1 o celkové ploše 29,2 m2.

RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36-39/2019

RM  pověřuje OSMI zjištění kupní ceny pozemků 2719/31, 2719/32 a 2719/33 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Ing. Dana Dalešická                                                  Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

místostarostka

Vyvěšeno: 12. 11. 2019

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět