Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 37 ze dne 14. 10. 2019 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:         starostka                      Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

                        místostarostka             Ing. Dana Dalešická

                        radní                           JUDr. Miroslav Vilimovský

Omluveni:       místostarosta               Ing. Radko Sáblík

                        radní                            Mgr. Šárka Slavíková Klímová                                 

 

         tajemnice, zapisovatelka       Věra Landová

                       

 

  STAROSTKA  

 

Usnesení č. 1-37/2019

RM schvaluje program zasedání rady města č. 37 dne 14.10. 2019 včetně doplněných bodů 39-41.

PRO: 3             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-37/2019

Rada města schvaluje program ZM:

Schválení programu

Veřejná schůze

Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ

Zpráva FV

Zpráva KV

Dodatek k úvěrové smlouvě

Střednědobý rozpočtový výhled

Rozpočtové opatření č. 7

Zrušení zásad pro poskytování příspěvku na komunální odpad č. 1/2012 a nový ceník nádob pro komunální odpad

Statut sociálního fondu pro zaměstnance

Majetkové záležitosti – nabídka pozemku ke koupi od státního statku Jeneč v likvidaci

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-37/2019

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu 1. SčV, a.s. za rok 2018.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-37/2019

RM schvaluje jmenování kontrolní skupiny pro veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací města  a pověřuje starostku podpisem pověření kontrolních skupin na základě zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole,  a to:

 

pro ZŠ Komenského 420 a ZŠ 886 složení komise:

Olga Šibřinová, vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Miroslava Jelínková, člen kontrolní skupiny

Věra Gvozdková, člen kontrolní skupiny

Přizvaná:  Lenka Jeřábková

 

pro MŠ Nová, MŠ 9. května, DPS složení komise: 

Olga Šibřinová, vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Miroslava Jelínková, člen kontrolní skupiny

Věra Gvozdková, člen kontrolní skupiny

Přizván: Ing. Pavel Grygar

PRO:    3          PROTI:0           ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-37/2019

Rada města doporučuje ZM zrušit Zásady pro poskytování finančního příspěvku Města Mníšek pod Brdy na úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/2012.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

 MÍSTOSTAROSTKA - MÍSTOSTAROSTA  

 

 

Usnesení č. 6-37/2019

RM souhlasí s položením linolea v ZUŠ v roce 2020. Částka cca 40 tis. Kč bude zahrnuta do rozpočtu příštího roku.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-37/2019

RM rozhodla, že příspěvkové organizace města Mníšek pod Brdy nebudou platit nájemné za využití budov v majetku města.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č.  8-37/2019

RM souhlasí s umístěním zahradních prvků pro Základní školu Komenského 886, Mníšek pod Brdy na zahradě městské knihovny č. parc. 912 a 913, kat. území Mníšek pod Brdy.

PRO:3              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č.  9-37/2019

RM bere na vědomí  vyhlášení ředitelského volna ZŠ, Komenského 886, Mníšek pod Brdy ve dnech 31.10. – 1.11. 2019, 30.4. 2020, 29.6. – 30.6. 2020 z technických a organizačních důvodů.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10 -37/2019

RM schvaluje poskytnutí příspěvku zákonnému zástupci dítěte                     dle žádosti
č.j. 9392/2019 ve výši Kč 1500,-/měsíc.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE:0

 

Usnesení č. 11-37/2019

RM schvaluje poskytnutí příspěvku zákonnému zástupci dítěte                    dle žádosti
č.j. 9575/2019 ve výši Kč 1500,-/měsíc.

PRO:   3         PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-37/2019

RM schvaluje poskytnutí příspěvku zákonnému zástupci dítěte                     dle žádosti
č.j. 9770/2019 ve výši Kč 1500,-/měsíc.

PRO:  3         PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-37/2019

RM schvaluje poskytnutí příspěvku zákonnému zástupci dítěte                      dle žádosti
č.j. 9770/2019 ve výši Kč 1500,-/měsíc.

PRO:  3         PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  MP  

 

Usnesení č. 14 -37/2019

RM schvaluje Směrnici Městské policie Mníšek pod Brdy pro manipulaci se zbraněmi č. 2/2019.

PRO:  3        PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS  

 

Usnesení č. 15-37/2019

RM bere na vědomí Zápis z kontrolního výboru č. 10 ze dne 1.10. 2019 a postupuje jej k projednání do zastupitelstva města.

PRO:    3          PROTI:0           ZDRŽEL SE:0

 

  OF  

 

Usnesení č. 16-37/2019

RM souhlasí s předloženým rozpočtovým opatřením č. 7/2019 a postupuje jej k projednání do zastupitelstva města.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17 -37/2019

RM souhlasí s předloženým Statutem sociálního fondu a postupuje jej k projednání do zastupitelstva města.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI  

 

Usnesení č. 18-37/2019

Rada města schvaluje Plán obnovujících oprav na rok 2020 a Návrh akcí pro Plán obnovy a investic pro rok 2020 s výhledem na 5let vypracované 1. SčV, a.s.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0                                          

 

Usnesení č. 19-37/2019

RM schvaluje předložený plán údržby 1. SčV, a.s. na rok 2020.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-37/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby č. IP-12-6013674/1 – název stavby „Rymaně, kNN pro p.č. 93“

RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-37/2019

RM bere na vědomí námitku pana                ze dne 24.9.2019 k územnímu řízení „Stavební úpravy, nástavba a přístavba RD na č.parc. 354, k.ú. Mníšek pod Brdy“.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-37/2019

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 2350, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č.  23-37/2019

RM souhlasí s předloženou PD pro  územní a stavební řízení na stavbu a se stavbou „Přeložka vodovodního řadu ul. V Lipkách“ na pozemcích č. parc. 1766/28, 1778/3, 1778/4, k.ú. Mníšek pod Brdy, za předpokladu, že bude udělena výjimka z ochranného pásma památných stromů příslušným orgánem.

RM pověřuje starostku podpisem žádosti o zahájení územního a stavebního řízení pro tuto stavbu.

PRO:    3          PROTI:0           ZDRŽEL SE:0

 

Usnesení č. 24-37/2019

RM souhlasí s přístavbou chaty na pozemku č. parc. 233 a 234, k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-37/2019

RM souhlasí s výměnou stožáru a doplněním dvouvýložníku na VO MK00147 U Pekárny, Mníšek pod Brdy v rámci reinvestic o celkové částce 35.244,88,- Kč. RM pověřuje odbor OSMI k vyhotovení objednávky a realizaci této investiční akce, společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-37/2019

RM souhlasí s výměnou stožáru a doplněním dvouvýložníku na VO MK00149 v ul. Dobříšská, Mníšek pod Brdy v rámci reinvestic o celkové částce 34.547,92,- Kč. RM pověřuje odbor OSMI k vyhotovení objednávky a realizaci této investiční akce, společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-37/2019

RM souhlasí se zadáním vyhotovení PD stavby chodníku podél silnice č. 116 v úseku od železnice až po hranici obce o celkové částce 182.468,- Kč, společností Kontiga s.r.o.  RM pověřuje odbor OSMI k vyhotovení objednávky na realizaci této investiční akce. Rada města souhlasí s celkovým  finančním krytím investiční akce v rámci příslušného paragrafu – Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č.   28-37/2019

RM souhlasí s výměnou ležaté stoupačky v objektu Mateřské školy 9. května Mníšek pod Brdy a zadáním veřejné zakázky firmě pana Josefa Proška o nejnižší nabídkové ceně 400.919,- Kč s DPH.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-37/2019

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Parkurové hřiště u ZŠ s relaxační zónou“.

Rada města pověřuje starostku města podpisem výzvy.

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení v následujícím složení: Eva Mesteková, Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D., Mgr. Jaroslav Vyskočil, Petr Skokan

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-37/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.7.2019 na akci:  - Park a okolí nového pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy – etapa III – IO-04.3 – Zemní val s opěrnými zdmi a lávkou,  mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností PKS stavby a.s..

RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-37/2019

RM souhlasí se zněním Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností PKS stavby, a.s. na akci: „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy“.

RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-37/2019

RM souhlasí s nabídkou  pozemku parc. č. 1339/8 o výměre 40 m2 v k.ú. Mníšek pod za celkovou kupní cenu 6.000,- Kč

RM doporučuje věc k projednání do ZM. 

PRO: 3             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-37/2019

RM souhlasí s nabídkou pozemků parc. č. 1339/19 o výměre 267 m2 v k.ú. Mníšek pod za celkovou kupní cenu 40.050,- Kč

RM doporučuje věc k projednání do ZM. 

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-37/2019

RM souhlasí s nabídkou  pozemků parc. č. 1339/17 o výměre 32 m2 a  parc. č 1339/18  o výměře 81 m2 v k.ú. Mníšek pod za celkovou kupní cenu 16.950,-.

RM doporučuje věc k projednání do ZM. 

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č.  35-37/2019

RM bere na vědomí návrh opravy vozovky na pravém jízdním pásu dálnice D4 v provozním staničení 21,154 – 26,660 včetně opravy pravé strany MÚK Mníšek pod Brdy ( exit 21 ).

RM souhlasí s projektovou dokumentací zpracovanou firmou Valbek s.r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec.

PRO: 3             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č.  36-37/2019

RM schvaluje přílohu Směrnice  č. 1/2017  ze dne 1.11. 2017 k provádění inventarizace majetku a závazků Města Mníšek pod Brdy – „Plán inventur na rok 2019“   složení inventurních komisí.

PRO: 3                         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-37/2019

RM souhlasí s předloženou nabídkou firmy VOTOP s.r.o., Mašínova 324/5, Praha 8 na instalaci tepelného čerpadla za celkovou kupní cenu 1.164.359,- Kč, za předpokladu, že nebude nutná výměna stávajících rozvodů.

RM pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č.  38-37/2019

RM souhlasí s realizací stavby „Úprava VO v ulici Pod Lesem“ společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. po vydání územního rozhodnutí, za podmínky, že bude udělena výjimka z ochranného pásma památných stromů příslušným orgánem.

RM pověřuje starostku podpisem objednávky.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č.  39-37/2019

RM souhlasí  se stavbou  BD na pozemcích č.parc. 772/2 a 774/1,  k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením BD na vodovodní a kanalizační řad.

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy ve smyslu  § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění pro garanci  úhrady  navýšeného odběru pitné vody z veřejné sítě a navýšeného množství odváděných odpadních vod na ČOV a pověřuje starostku podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a De Barons Investment, s.r.o.

PRO:    3          PROTI:0           ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 40-37/2019

RM souhlasí s dočasným umístěním 1 – 2 nápojových automatů společnosti Dallmayr Kaffee do kavárny v pavilonu do doby uzavření nájemní smlouvy s provozovatelem kavárny. Rada města pověřuje starostku předložením smlouvy se společností Dallmayr Kaffee.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 41-37/2019

RM předkládá ZM dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10675/16/LCD ze dne 22.6. 2016 ke schválení.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č.  42-37/2019

RM schvaluje investici ve výši 258 tis. Kč do opravy Prostředního rybníka z rozpočtu 2020 nebo 2021 v případě, že v tomto období nedojde k revitalizaci celé soustavy 3 rybníků.

PRO:      3             PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0

 

 

Ing. Dana Dalešická                                                              Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

    místostarostka                                                                               starostka

 

Vyvěšeno: 25. 10. 2019

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět