Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 35 ze dne 30. 9. 2019

usnesení ke stažení zde

Přítomni:        starostka:                              Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

                        místostarostka:                     Ing. Dana Dalešická

                        místostarosta:                       Ing. Radko Sáblík

                        radní                                      JUDr. Miroslav Vilimovský

                                                          

                        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

          tajemnice:                             Věra Landová

 

Omluvena:    radní:                                     Mgr. Šárka Slavíková Klímová

 

  STAROSTKA

 

Usnesení č. 1-35/2019

RM schvaluje program zasedání rady města č. 35 dne 16. 9. 2019.

PRO: 4           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS  

 

Usnesení č. 2-35/2019

RM na základě § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání povoluje výjimky z počtu dětí
v Mateřské škole Mníšek pod Brdy, ul. 9. května:

Počty dětí na pracovišti 9. května: (1. třída – 24 dětí bez výjimky), 2. třída – 25 dětí, 3. třída 25 dětí.

Počty dětí na pracovišti Malé náměstí: 4. třída – 18 dětí, 5. třída 20 dětí.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-35/2019

RM projednala žádost o přezkoumání usnesení č. 24-29/2019 z 5.8.2019
a konstatuje, že její rozhodnutí je neměnné.

PRO: 4           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-35/2019

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2019 na regionální systém Tritius v knihovně ve Stříbrné Lhotě a pověřuje starostku jejím podpisem.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-35/2019

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2000,- Kč Jezdeckému klubu Norma z.s. z rozpočtu města na realizaci akce Zámecké slavnosti 2019.

RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostku jejím podpisem.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-35/2019

RM bere na vědomí Zápis z prvního zasedání komise pro kulturu ze dne 26.8.2019.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-35/2019

RM bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru města Mníšek pod Brdy č. 9 konaného dne 23.8.2019 a postupuje ho ZM k projednání.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-35/2019

RM bere na vědomí Zápis č. 4 z jednání Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou ze dne 5.9.2019.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-35/2019

RM souhlasí s uspořádáním a podporou II. benefičního koncertu pro Aničku dne 27.6.2020.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-35/2019

RM schvaluje jednorázovou odměnu z rozpočtu města pro SDH Stříbrná Lhota ve výši 10.000,-Kč.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-35/2019

RM souhlasí s dočasným umístěním reklamního banneru SK Sportuj pod Brdy na plot ohraničující stavbu u Pavilonu základní školy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI  

 

Usnesení č. 12-35/2019

RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemků parc. č. 2363/2 o výměře 9588 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a   parc. č. 274/3 o výměře 2526 m2, 274/13 o výměře 3638 m2 a 274/14  o výměře 114 m2 v k.ú. Rymaně  předem vybranému zájemci panu J.P. bytem Bojov-Líšnice č.p. 203 za účelem sečení a sušení sena. Cena za pronájem činí 2000,- Kč/ha tj. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu.
PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-35/2019

RM souhlasí s nabídkou daru, pozemků parc.č. 2812/2  o výměře 186 m2  a parc.č 569/18 o výměře 40 m2. v k.ú. Mníšek pod Brdy  

RM souhlasí s nabídkou pozemků a doporučuje věc k projednání do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-35/2019

RM bere na vědomí návrh opravy vozovky na pravém jízdním pásu dálnice D4 v provozním staničení 17,153 – 20,663 včetně opravy pravé strany MÚK Mníšek pod Brdy (exit 18).

RM souhlasí s projektovou dokumentací zpracovanou firmou Valbek s.r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, za podmínky, že bude uvedena do souladu s připravovaným projektem KSÚS kruhového objezdu na křižovatce Pražská a silnice II.tř. č. 116 a žádá o jeho aktualizaci.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-35/2019

RM souhlasí se záměrem  pronájmu části pozemku p.č. 1292/1 o výměře 809 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 8888 /19 předem vybranému zájemci p. J.V.. Zahrádka pod pořadovým číslem 6 v zahrádkářské osadě Pod Hřištěm“ se pronajímá za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2021.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-35/2019

RM souhlasí s pořízením nového ukazatele rychlosti DR 400 dle přiložené nabídky v hodnotě Kč  92.795,- Kč

RM pověřuje starostku podpisem objednávky.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-35/2019

RM souhlasí se  zněním a uzavřením Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi 1.SČV a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10 a Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy na dodávku vody a odvádění odpadních vod v č.p. 879 a č.p. 880.

RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-35/2019

RM souhlasí se záměrem pronájmu 2 bytů o výměře 30 m2/byt  v objektu č.p. 291, Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci firmě  Martin Uher s.r.o., Řevnická 605, Mníšek pod Brdy  na dobu určitou  od 1.10. 2019 do 31.12.2019 za nájemné 6.000,- Kč/byt měsíčně.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-35/2019

RM souhlasí se stavbou č. IP-12-6016253 „Mníšek pod Brdy, kNN pro č.ev. E179“  
v  k.ú. Mníšek pod Brdy.  

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-35/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6022428/02 Mníšek pod Brdy, Kamenné, kNN pro čp. 306“.

RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-35/2019

RM schvaluje FORTINA PROJEKT, s.r.o. jako zpracovatele projektové dokumentace akce „Propojení vodovodního řadu Za Rybníky“ z důvodu předložené nabídky s nejnižší nabídkovou cenou.

RM pověřuje OSMI vystavením objednávky.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-35/2019

RM    souhlasí s předloženou PD  pro Oznámení stavebního záměru a se stavbou kanalizační přípojky pro objekt čp. 291, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky ochrany kořenového prostoru vzrostlých dřevin, (práci provádět ručně a nepřerušit kořeny o průměru větším, než 3 cm).

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-35/2019

RM souhlasí s provedením opravy části svislé hydroizolace spodní stavby BD Pražská č.p. 453, Mníšek pod Brdy. RM souhlasí se vstupem do pozemků č.parc. 81/1 a 88, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za podmínky uvedení těchto pozemků v okolí BD dotčených stavbou do původního řádného stavu vč. zatravnění v místech porušených stavbou. 

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-35/2019

RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vodovodní řad – Rymaně II. část“

RM jmenuje do komise pro otevírání obálek a hodnotící komise o posouzení nabídek:

Karlu Koupou, Bc. Bohumilu Minaříkovou, Ing. Danu Dalešickou.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-35/2019

Rada města souhlasí s výběrem dodavatele realizace stavebních úprav garáže č.p. 183 na technickou místnost městské policie panem Josefem Proškem.

Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a vybraným dodavatelem a pověřuje starostku jejím podpisem.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-35/2019

Rada města souhlasí s realizací obnovy části příjezdové komunikace z ul. Nádražní ke školnímu pavilonu společností PKS stavby, a.s..

Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo s touto společností.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-35/2019

Rada města souhlasí s výběrem dodavatele Výsadby v Mníšku pod Brdy 2019 společností Ing. Václav Šmejkal-PARK+.

Rada města souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo s touto společností a pověřuje starostku jejím podpisem.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-35/2019

RM souhlasí s pokácením náletových dřevin v počtu 2 ks vzrostlých stromů na pozemku města č.parc. 1650/9 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za předpokladu, že bude žadatelem Ing. D.H a M.H. podána Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a současně žadatelem provedena náhradní výsadba na základě Rozhodnutí o povolení kácení. Kácení dřevin provede žadatel na vlastní náklady s ponecháním dřevní hmoty pro vlastní potřebu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-35/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě ze dne 17.10.2018 - výkon AD na akci: Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy,  mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Grido, architektura a design, s.r.o..

RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-35/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 3  k Příkazní smlouvě č. 1 - výkon manažera stavby na akci: Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy, mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Milanem Olerínym – MP Consulting.

RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-35/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 3  k Příkazní smlouvě č. 1 - výkon TDI a KBOZP  na akci: Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy,  mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností REALSTAV MB spol s r.o..

RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-35/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor objektu Domova pro seniory, Skalecké náměstí č.p. 500, 252 10 Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a spolkem Fabiánek, z.s..

RM pověřuje starostku podpisem této dohody.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-35/2019

RM souhlasí s kácením dřevin na pozemcích města č.parc. 1963/3, 2714/1, 2890/33, 2890/41 a 2890/46 v  k.ú. Mníšek pod Brdy, v k.ú. Mníšek pod Brdy při realizaci akce: „D4 PS Mníšek pod Brdy – Kytín a MÚK EXIT18 PS – oprava povrchu a odvodnění“, za podmínky, že investor stavby, společnost ŘSD, s.p.o. dodrží podmínky v Rozhodnutí o povolení kácení a provede následnou uloženou výsadbu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-35/2019

Rada města souhlasí s výběrem dodavatele stavebních prací na akci: „Park a okolí nového pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy – Etapa III – IO-04.3 – terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy VO“.

Rada města souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a vybranou společností PKS stavby, a.s..

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-35/2019

Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 SOD – zaměření a pasport (stavební část) stáv. objektu Domova pro seniory mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Atelier Hestia s.r.o..

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36-35/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na vypracování PD – Retence srážkových vod ZŠ Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Jakubem Benýškem.

RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  Různé  

 

Usnesení č. 37-35/2019

RM souhlasí s projektem obnovy zeleně školního hřiště ZŠ Komenského 420.

RM souhlasí se zahájením 1. etapy obnovy zeleně na hřišti a se způsobem jejího financování.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 38-35/2019

RM bere na vědomí Oznámení o podaném odvolání k Rozhodnutí č.j. MUCE 50625/2019 OZP/L/Le ze dne 20.8.2019, jímž byla změněna hranice honiteb Mníšek Lov a Dobřichovice – Štítek

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 39-35/2019

RM schvaluje platový výměr ředitelce Mateřské školy Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, paní Bc. Marii Šretrové s platností od 1.9.2019: dle návrhu

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 40-35/2019

RM schvaluje platový výměr ředitelce MŠ Nová, Mgr. Petře Černé s platností
od 1.9.2019: dle návrhu

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 41-35/2019

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne 18.9.2019

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 42-35/2019

RM projednala žádost o zapojení Města Mníšek pod Brdy v Projektu Šetříme občanům.

RM konstatuje, že podpora organizace Občanům s.r.o. by byla v rozporu s Nařízením č. 1/2015 - Tržním řádem, článkem č. 7.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Ing. Dana Dalešická                                                  Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

místostarostka                                                           starostka

 

Vyvěšeno: 9. 10. 2019

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět