Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 34 ze dne 16. 9. 2019

usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:        starostka:                              Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

                        místostarostka:                     Ing. Dana Dalešická

                        místostarosta:                       Ing. Radko Sáblík

                        radní:                                     Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní                                      JUDr. Miroslav Vilimovský

                                                          

                        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 

 

  STAROSTKA  

 

Usnesení č. 1-34/2019

RM schvaluje program zasedání rady města č. 34 dne 16. 9. 2019.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-34/2019

RM postupuje ZM k rozhodnutí návrh, aby členové FV mohli z důvodu kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města nahlížet do účetnictví města v IS VERA.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-34/2019

RM projednala RO č. 6/2019 a postupuje ho ke schválení zastupitelstvu města.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-34/2019

RM schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 111/2018 o nájmu prostor sloužících k podnikání a částí pozemků uzavřené se společností UVR Mníšek pod Brdy a.s. a pověřuje starostku města k podpisu tohoto dodatku smlouvy.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-34/2019

RM souhlasí, aby se město Mníšek pod Brdy podílelo v roli externího aplikačního partnera na řešení projektu „Výzkum překážek rozvoje zelené infrastruktury sídel a návrh efektivních motivačních a regulačních nástrojů podpory rychlé adaptace urbanizovaného prostředí na změnu klimatu“, jehož hlavním účastníkem je Nadace Partnerství.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS  

 

Usnesení č. 6-34/2019

RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 420 přijala účelový finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI pro 1 žákyni ve školním roce 2019/2020 a to v období od 1.10.2019 do 30.6.2020 v celkové výši 4.980,- Kč, který bude poskytnut ve dvou etapách: po podpisu 1. darovací smlouvy pro rok 2019 ve výši 1.620,- Kč a následně 2. darovací smlouvy pro období od 2.1.2020 do 30.6.2020 ve výši 3.360,- Kč.

RM souhlasí s uzavřením Darovacích smluv na finanční dar mezi Základní školou, Mníšek pod Brdy, Komenského 420 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Ing. Dana Dalešická                                                  Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

Místostarostka                                                           starostka

 

 

Vyvěšeno: 25. 9. 2019

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět