Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 33 ze dne 2. 9. 2019 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

Přítomni:        starostka:                              Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

                        místostarostka:                     Ing. Dana Dalešická

                        místostarosta:                       Ing. Radko Sáblík

                        radní:                                     Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní                                      JUDr. Miroslav Vilimovský

                                                          

                        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

           tajemnice:                             Věra Landová

 

 

  STAROSTKA  

 

Usnesení č. 1-33/2019

RM schvaluje program zasedání rady města č. 33 dne 2. 9. 2019.

PRO: 5           PROTI:0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-33/2019

RM souhlasí, aby se Město Mníšek pod Brdy stalo členem spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. a postupuje věc k projednání do ZM.

PRO: 5           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-33/2019

RM bere na vědomí informaci o vkladu pozemků č. parc. 1965/27 a č. parc. 1965/28 v majetku Kovohutě holding DT, a s. dle znaleckého posudku do společného podniku Mníšecká servisní, s.r.o.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 MÍSTOSTAROSTKA  

 

Usnesení č. 4-33/2019

RM revokuje usnesení č. 21-28/2019 z 22.7.2019 následovně:

RM souhlasí s těžbou dřeva na pozemku č. parc. 1701/2 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Kácení provede SDH Stříbrná Lhota, připraví Městu dřevo na oheň na Čarodějnice a zbytek si ponechá jako kompenzaci za práci.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0         1 nepřítomen

 

 OKS  

 

Usnesení č. 5-33/2019

RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 420 přijala účelový finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI pro 50 žáků ve školním roce 2019/2020 a to v období od 2.9.2019 do 30.6.2020 v celkové výši 277.901,- Kč, který bude poskytnut ve dvou etapách: po podpisu 1. darovací smlouvy pro období do 31.12.2019 ve výši 103.565,- Kč a následně 2. darovací smlouvy pro období od 2.1.2020 do 30.6.2020 ve výši 174.336,- Kč.

 

RM souhlasí s uzavřením Darovacích smluv na finanční dar mezi Základní školou, Mníšek pod Brdy, Komenského 420 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0         1 nepřítomen

 

Usnesení č. 6-33/2019

RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 přijala účelový finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI pro 11 žáků ve školním roce 2019/2020 a to v období od 2.9.2019 do 30.6.2020 v celkové výši 63.794,- Kč, který bude poskytnut ve dvou etapách: po podpisu 1. darovací smlouvy pro období do 31.12.2019 ve výši 25.384,- Kč a následně 2. darovací smlouvy pro období od 2.1.2020 do 30.6.2020 ve výši 38.410,- Kč.

 

RM souhlasí s uzavřením Darovacích smluv na finanční dar mezi Základní školou, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0         1 nepřítomen

 

  OSMI  

 

Usnesení č. 7-33/2019

Rada města rozhodla uvolněný byt č. 14 v č.p. 555 ul. Rudé Armády ponechat neobsazený, jako rezervu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0         1 nepřítomen

 

Usnesení č. 8-33/2019

RM nesouhlasí se záměrem pronájmu pozemků za účelem zemědělské činnosti Zemědělské společnosti Dobříš.

RM pověřuje OSMI dořešením pachtovného za uplynulé období za pozemky, které byly využívány bez smlouvy.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-33/2019

RM nesouhlasí, aby pozemky parc. č. 2890/1 o výměře 2,361 m2 a   2890/3 o výměře 225 m2   v k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou v majetku KSÚS Středočeského kraje, byly prodány firmě Casa D´Angolo s.r.o. se sídlem Naardenská 665/1, 162 00 Praha 6 – Liboc.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-33/2019

RM doporučuje koupi pozemků pod komunikacemi, v lokalitě Na Kvíkalce a v ul. V Jalovčinách a pověřuje jednáním o koupi pozemků JUDr. Vilimovského.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-33/2019

Rada města souhlasí s výběrem dodavatele PD – Retence srážkových vod ZŠ Mníšek pod Brdy společností Voda z Mraku – Ing. Jakubem Benýškem a zpracovatelem žádosti o dotace na tuto akci Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D..

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-33/2019

RM souhlasí s demolicí stávajícího objektu na pozemku č. parc. 2392, k.ú. Mníšek pod Brdy a s následnou stavbou nového rekreačního objektu na pozemku č. parc. 2392 a 2393, k.ú. Mníšek pod Brdy

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-33/2019

RM souhlasí se stavbou rodinného domu, vč. oplocení a kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku č. parc. 206/13, k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/200+6 Sb. stavební zákon v platném znění.

RM pověřuje starostku podpisem této Smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J. V.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-33/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavbyCG5C_S_PHJIH:PBCHO+2BTS_OK“, 11010-052628- vedení elektronických  komunikací v pozemku č. parc. 2902/67, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s..

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-33/2019

RM schvaluje 1. SčV, a.s. jako dodavatele stavebních prací akce „Výměna vodovodního řadu vč. výměny 2 ks podzemních hydrantů a přepojení 16 ks přípojek v ul. Čisovická z důvodu předložené nabídky s nejnižší nabídkovou cenou.

RM pověřuje starostku podpisem objednávky /Smlouvy o dílo.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-33/2019

RM souhlasí se zadáním projektové dokumentace stavby veřejného osvětlení v ul. Na Šibenci.

RM pověřuje OSMI vystavením objednávky pro firmu ElmozCzech s.r.o. s finančním plněním v r. 2020.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-33/2019

RM souhlasí s PD pro stavební povolení na akci „OC Mníšek pod Brdy“ s přilehlými komunikacemi a inženýrskými sítěmi v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínek stanovených dotčenými orgány. RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku č. parc. 1316/8, k.ú. Mníšek pod Brdy pro zásobování pitnou vodou pro „OC Mníšek pod Brdy“.

RM souhlasí s připojením areálové komunikace s parkovištěm u objektu SO 01 na komunikaci na č. parc. 1314/3 a 1314/5, k.ú. Mníšek pod Brdy, která je ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s umístěním inženýrským sítí do komunikace a chodníku: Přípojka plynu, chodník a komunikace na pozemky č. parc. 1315/1, 1315/2, 1315/9 k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. RM souhlasí s umístěním části komunikace, části parkoviště a části veřejné zeleně u objektu SO 01 na pozemky č. parc. 1314/3, 1314/5, 1316/9, k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM doporučuje doplnit zeleň na pozemku 1316/8, k.ú. Mníšek pod Brdy o výsadbu minimálně 10 ks stromů.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  Různé  

 

Usnesení č. 18-33/2019

RM projednala a sestavila program ZM pro jednání dne 16.11.2019.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-33/2019

RM nesouhlasí s rozdělením hranic honiteb dle Rozhodnutí MěÚ Černošice – odboru životního prostředí, Oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti č.j. MUCE 50625/2019 OZP/L/Le ze dne 19.8.2019 ve věci Změna hranice honiteb Mníšek Lov a Dobřichovice – Štítek a požaduje, aby území města Mníšek pod Brdy spadalo do jediné honitby.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Ing. Dana Dalešická                                                  Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

Místostarostka                                                           starostka

 

 

Vyvěšeno: 16. 9. 2019

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět